เกี่ยวกับเรา

PSH มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ที่มีธุรกิจและบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ และสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
เกี่ยวกับ PSH

ประวัติบริษัท

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัท มหาชน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 เพื่อประกอบธุรกิจที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10,000 บาท ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จากเดิม 10,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,273,217,600 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,273,207,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และได้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นครั้งแรกในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ภายใต้สัญลักษณ์ “PSH”

บริษัทฯ มีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดย บริษัทฯ จะรักษาสัดส่วนในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายซึ่งเป็นธุรกิจหลักให้มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และภายหลังการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จบริษัทฯ จะมีบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และจะมีรายได้หลักจากเงินปันผลที่ได้รับจากการถือหุ้นใน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายเน้นการกระจายการลงทุนและหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มเติมจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน และสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) จึงได้มีการอนุมัติการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์บริการสุขภาพ โดยมีการดำเนินการผ่านบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น และ (2) บริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ซึ่งประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลและรักษาคนไข้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2563 เป็นต้นไป ดังนั้นในปี 2560 นี้ รายได้และผลการดำเนินการยังมาจากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง มีดังนี้

เพื่อความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ และเปิดโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนที่มีความชำนาญเฉพาะในธุรกิจนั้นๆ ซึ่งการเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ตามแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและเพิ่มผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น

จำกัดขอบเขตและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ

เพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการขององค์กรเพื่อให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจในอนาคต

โดยเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ 5 ปีของบริษัทฯ ได้แก่

คงความเป็นผู้นำในตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ระดับต่ำถึงปานกลาง (Value Segment)

เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทในตลาดที่อยู่อาศัยระดับบน (Premium Segment)

หาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่มีความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring income)

การปรับโครงสร้างนี้ เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อให้กลุ่มพฤกษาสามารถเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นให้กับกลุ่มพฤกษาโดยรวม ทั้งในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของพฤกษา เรียลเอสเตท และธุรกิจใหม่ที่พฤกษา โฮลดิ้ง จะดำเนินการในอนาคต

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ กลยุทธ์

วิสัยทัศน์

PSH มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ที่มีธุรกิจและบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ และสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

พันธกิจ

PSH มุ่งมั่นช่วยเหลือลูกค้าเติมเต็มความฝัน ด้วยการส่งมอบความสุข และรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ทันสมัย เพื่อสมาชิกทุกคนในครอบครัว

ค่านิยมองค์กร
 1. การมุ่งเน้นลูกค้า(Customer Focus)
  มุ่งมั่น ค้นหา และเข้าใจเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าด้วยบ้านที่มีคุณค่าและบริการที่ประทับใจ
 2. สร้างนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ (Creative Innovation)
  คิดสรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการชั้นยอดที่เหนือความคาดหมาย และประทับใจลูกค้า
 3. ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีม (Collaboration)
  ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้เกิดผลงานประทับใจลูกค้า
 4. มีวินัยปฏิบัติงาน (Discipline)
  มีวินัยในการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จทันเวลาตรงตามแผนงานด้วยผลงานที่มีคุณภาพ
 5. ยึดมั่นจริยธรรม (Ethics)
  ใจเราคิด เราพูด เรากระทำ เพื่อประโยชน์ลูกค้า เป็นธรรมและเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เป้าหมายและกลยุทธ์
 1. ขยายธุรกิจหลักในอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าฐานรายได้ใหม่
 2. ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring income)
 3. เสริมสร้างธุรกิจที่เกื้อหนุนกับธุรกิจอสังหาเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของแบรนด์และความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
 4. ขยายตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไปยังต่างประเทศ
 5. มุ่งพัฒนาองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

การประกอบธุรกิจ

พฤกษา โฮลดิ้ง มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกมูลค่า 10,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งจะลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และธุรกิจที่มีความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) ที่มั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ ธุรกิจที่เป็นการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องนี้ อาจเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญอย่างธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจใหม่ที่อาจไม่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ให้มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และนอกเหนือจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแล้ว บริษัทฯ มีการลงทนในธุรกิจโรงพยาบาล (Healthcare Business) ตามที่แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์บริการสุขภาพ โดยมีการดำเนินการ ผ่านบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่

 1. บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ได้ลงทุนในบริษัท โรงพยาบาล วิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 2. บริษัท โรงพยาบาล วิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลและรักษาคนไข้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวางแผนธุรกิจ
ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงสร้างองค์กร

ณ วันที่ 6 เมษายน 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และเจ้าหน้าที่บริหาร ตามโครงสร้างสายการบริหารงาน ดังนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริษัท


รางวัลแห่งความสำเร็จ

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท มุ่งมั่นในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ฝัน อยากจะมีบ้าน เป็นของตนเอง ด้วยปณิธานนี้ บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้า นักลงทุน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ มากมาย และด้วยผลงานอันเป็นประจักษ์ ต่อสาธารณชน ทำให้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้รับรางวัลอันเป็นเกียรติยศแห่งความสำเร็จ และความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจเพื่อสร้าง ความเจริญก้าวหน้าให้กับสังคมและประเทศชาติ

2560
Set Sustainability Awards 2017 ประเภท Rising Star

จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 (NACC Integrity Awards) ประเภทชมเชย

จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

Sustainability Report Award 2017 ประเภท Recognition ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

จาก CSR Club, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสถาบันไทยพัฒน์

ประกาศเกียรติคุณองค์กร ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ

จาก กระทรวงศึกษาธิการ

เกียรติบัตรเชิดชูองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ทางสังคม ด้านการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2560

จาก กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกระทรวงแรงงาน

ประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

จาก The CAC Council

รับเลือกให้อยู่ในกลุ่ม ESG100 Company ประจำปี 2560 (Environmental, Social and Governance : ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

จาก สถาบันไทยพัฒน์

การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2560 ในระดับดีเลิศ

จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2560 (Annual General Meeting หรือ “AGM”) มีระดับผลคะแนนร้อยละ 100

จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

รับรองการเข้าร่วมโครงการจัดทำดัชนีเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับองค์กร หรือ Corporate SDG Index

จาก สถาบันไทยพัฒน์

โล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์”

ให้กับ คุณปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท ในฐานะที่เป็นบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจที่นำความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
จาก มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

โล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม”

ให้กับ คุณประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท-พรีเมียม ในฐานะที่เป็นนักธุรกิจ และบุคคลที่ประสบความสำเร็จในวงการธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม
จาก งาน INTV AWARD 2017

รางวัล Asia’s Most Promising Brands 2017

จาก World Consulting & Research Corporation บริษัทที่ปรึกษาและบริหารจัดการเรื่องแบรนด์ชั้นนำระดับโลก

รางวัล International Star for Quality Award 2017 ประเภท Platinum

จาก Business Initiative Directions (B.I.D.)

รางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2017 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

ให้กับ โครงการ เออร์บาโน่ ราชวิถี, โครงการ แชปเตอร์วัน อีโค รัชดา-ห้วยขวาง และ โครงการ พลัมคอนโด รามคำแหง
จาก BCI Media Group

รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ปี 2560

ให้กับ โครงการ เดอะไพรเวซี่ ลาดพร้าว-เสนา และ โครงการ บ้านพฤกษา ปู่เจ้า-สำโรง
จาก ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย

รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประจำปี 2560 ประเภทบ้านต้นแบบทาวน์เฮาส์

ให้กับ โครงการ เดอะคอนเนค
จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

รางวัล Smart Green Energy Award 2017

ให้กับ โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร
จาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัย ระดับจังหวัด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ให้กับ โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร
จาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานอาคารเขียว ระดับ Platinum

ให้กับ บ้านต้นแบบ “พฤกษา พลัส เฮาส์” โครงการ เดอะแพลนท์ เอสทีค พัฒนาการ
จาก สถาบัน DGNB ประเทศเยอรมนี

ประกาศนียบัตรรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ระบบสีเขียว

ให้กับ โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ ลำลูกกา และ โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ นวนคร
จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียน การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปี 2560

ให้กับ โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ ลำลูกกา และ โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ นวนคร
จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) GRI 102-12

ประกาศนียบัตรรับรอง ระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม CEN/TS 16555-1

จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

2559
Investors’ Choice Awards 2016

เป็นรางวัลเกียรติยศในฐานะที่บริษัทฯ สามารถทำคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องกันถึง 4 ปีซ้อน

EIT-CSR Awards 2016

โล่รางวัลดีเด่น ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยพิจารณาจากผลงานการจัดทำกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและสถานประกอบการที่ทำกิจกรรมดีเด่น

2558
รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Awards)”

เป็นรางวัลดีเด่นที่มอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดที่มีความเป็นผู้นำในการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ และเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กร

Outstanding Company Performance Awards”

เป็นรางวัลดีเด่นที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่ม ทั้งในด้านผลประกอบการทางธุรกิจ การกำกับกิจการที่ดี

Outstanding Investor Relations Awards”

เป็นรางวัลดีเด่นที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่ให้ความสำคัญต่อการทีส่วนร่วมของทั้งองค์กร

รางวัล “CEO ยอดเยี่ยม” IAA Awards for Listed Companies 2014

รางวัล CEO ยอดเยี่ยมแห่งปี ที่สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน มอบให้แก่คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ โดยพิจารณาจากความสามารถในการบริหารที่เป็นเลิศ การนำเสนอและให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอในเชิงลึก ตรงประเด็น มีคุณภาพ ชัดเจน รวดเร็ว และถูกต้องครบถ้วน

รางวัล“ASEAN CG SCORECARD ในระดับ TOP 50 ASEAN PUBLIC COMPANY LIMITED”

เป็นรางวัลเพื่อยกย่องความมุ่งมั่นของบริษัทจดทะเบียนในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

Corporate Identity

PRUKSA HOLDING Brand Mark Concept

ตราสัญลักษณ์ (Brand Mark) นี้ได้ถูกออกแบบเพื่อต้องการสะท้อนบุคลิก ภาพลักษณ์ แนวคิด และหัวใจของการดำเนินการเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ วิสัยทัศน์ และรวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นหนึ่งขององค์กรที่ดำเนินการสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันในทุกกลุ่มทุกส่วน

โดยตราสัญลักษณ์นี้ได้เริ่มต้นจากการออกแบบโดยดัดแปลงจากรูปทรงที่ได้จากการผสมผสานองค์ประกอบศิลป์ตามรูปแบบสากลที่นำประยุกต์รวมกันเพื่อสื่อถึงความเป็น “PRUKSA HOLDING” ในหลายแง่มุม ด้วยรูปแบบของใบไม้ที่กำลังผลิบาน แตกออกมาจากยอด เพื่อสื่อสารถึงการเริ่มต้นชีวิต สะท้อนให้ เห็น มาจากการที่ธุรกิจในกลุ่มของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัย

รูปทรงของหลังคาบ้าน ซึ่งสะท้อนมาจากความอบอุ่น ความปลอดภัย ชีวิตของการอยู่อาศัยภายใต้ หลังคาที่แข็งแรงเป็นปึกแผ่น

รูปทรงของการเจริญเติบโต การพัฒนา สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญเติบโตของบริษัทฯ และความสุข ที่เพิ่มมากขึ้นทั้งลูกค้าและขององค์กร

สีมาตรฐานของตราสัญลักษณ์ สีหลักคือ สีเขียวสดใส ซึ่งสะท้อนมาจากชื่อของบริษัทฯ และจุดมุ่งหมายในการดำเนินธุรกิจในการสร้างชีวิตใหม่ที่สดใสของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ส่วนสีแดงเข้มสะท้อนถึงจิตวิญญาณ ความกระตือรือล้นของบริษัทฯ และพนักงานทุกคนในการดำเนินธุรกิจด้วยความจริงจังและซื่อสัตย์

ซึ่งโดยรวมแล้ว ตราสัญลักษณ์นี้ ต้องการจะสะท้อนความทันสมัย เป็นสากล ความสดใสของชีวิต พัฒนาการและการเจริญเติบโตในทุกด้าน ความมุ่งมั่นในความสำเร็จ ทั้งในส่วนของการบริหารองค์กร พนักงานที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองมอบสิ่งดีๆ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ข้อมูลบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ สถานที่ติดต่อ

1). พฤกษา เรียลเอสเตท

เลขทะเบียนบริษัท: บมจ. 0107548000307

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชุด เลขที่ 979/83 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

2). สำนักงานสาขาที่ 1 โรงงาน PS Precast (ลำลูกกา)

โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ผลิตรั้ว และเสาสำเร็จรูป 54/1 หมู่ 4 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

3). สำนักงานสาขาที่ 2 โรงงาน PS Precast (นวนคร)

โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ผลิตรั้ว และเสาสำเร็จรูป 69/5 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

4). บริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด (บริษัทย่อย)

รับเหมาและตกแต่ง เลขที่ 979/95 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

5). บริษัท พุทธชาด เอสเตท จำกัด (บริษัทย่อย)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 979/99 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

6). บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด (บริษัทย่อย)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เลขที่ 979/97 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลเพิ่มเติม