รางวัล“ASEAN CG SCORECARD ในระดับ TOP 50 ASEAN PUBLIC COMPANY LIMITED”
รางวัล“ASEAN CG SCORECARD ในระดับ TOP 50 ASEAN PUBLIC COMPANY LIMITED”
เป็นรางวัลเพื่อยกย่องความมุ่งมั่นของบริษัทจดทะเบียนในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
รางวัล “CEO ยอดเยี่ยม” IAA Awards for Listed Companies 2014
รางวัล “CEO ยอดเยี่ยม” IAA Awards for Listed Companies 2014
รางวัล CEO ยอดเยี่ยมแห่งปี ที่สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน มอบให้แก่คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ โดยพิจารณาจากความสามารถในการบริหารที่เป็นเลิศ การนำเสนอและให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอในเชิงลึก ตรงประเด็น มีคุณภาพ ชัดเจน รวดเร็ว และถูกต้องครบถ้วน
Outstanding Investor Relations Awards”
Outstanding Investor Relations Awards”
เป็นรางวัลดีเด่นที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่ให้ความสำคัญต่อการทีส่วนร่วมของทั้งองค์กร
Outstanding Company Performance Awards”
Outstanding Company Performance Awards”
เป็นรางวัลดีเด่นที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่ม ทั้งในด้านผลประกอบการทางธุรกิจ การกำกับกิจการที่ดี
รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Awards)”
รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Awards)”
เป็นรางวัลดีเด่นที่มอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดที่มีความเป็นผู้นำในการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ และเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กร
รางวัล“ASEAN CG SCORECARD ในระดับ TOP 50 ASEAN PUBLIC COMPANY LIMITED”
รางวัล“ASEAN CG SCORECARD ในระดับ TOP 50 ASEAN PUBLIC COMPANY LIMITED”
รางวัล “CEO ยอดเยี่ยม” IAA Awards for Listed Companies 2014
รางวัล “CEO ยอดเยี่ยม” IAA Awards for Listed Companies 2014
Outstanding Investor Relations Awards”
Outstanding Investor Relations Awards”
Outstanding Company Performance Awards”
Outstanding Company Performance Awards”
รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Awards)”
รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Awards)”
รางวัล“ASEAN CG SCORECARD ในระดับ TOP 50 ASEAN PUBLIC COMPANY LIMITED”
รางวัล“ASEAN CG SCORECARD ในระดับ TOP 50 ASEAN PUBLIC COMPANY LIMITED”
รางวัล “CEO ยอดเยี่ยม” IAA Awards for Listed Companies 2014
รางวัล “CEO ยอดเยี่ยม” IAA Awards for Listed Companies 2014
Outstanding Investor Relations Awards”
Outstanding Investor Relations Awards”
Outstanding Company Performance Awards”
Outstanding Company Performance Awards”
รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Awards)”
รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Awards)”