Activities

PSH aims to be a top Thai diversified property company that delivers end-to-end modern urban lifestyles to customers.
Back

Pruksa Community Care : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล)

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ SBU : SDH ร่วมส่งมอบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล) ภายใต้โครงการ Pruksa Community Care ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่บริษัทฯ จัดขึ้น เพื่อดูแลและช่วยเหลือชุมชนโดยรอบโครงการ รวมถึงสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับบริษัทฯ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการก่อสร้างโครงการ

โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิโรจน์ เสรีศิริขจร Acting EVP - SDH เป็นผู้แทนของบริษัทฯ, พระครูอุทุมพรกิตติคุณ เจ้าอาวาสวัดโมลี, คุณธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และคุณศิวาภร สังข์ยิ้ม รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เยาวชนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการนำร่องที่ร่วมกับสายงาน SDH และยังเป็นกิจกรรมที่ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs: Sustainable Development Goals 2030) ในการส่งเสริมให้ชุมชนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและยั่งยืนต่อไป