ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ (Brand Mark) นี้ได้ถูกออกแบบเพื่อต้องการสะท้อนบุคลิก ภาพลักษณ์ แนวคิด และหัวใจของการดำเนินการเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ วิสัยทัศน์ และรวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นหนึ่งขององค์กรที่ดำเนินการสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันในทุกกลุ่มทุกส่วน

Betterment, Increasing

โดยตราสัญลักษณ์นี้ได้เริ่มต้นจากการออกแบบโดยดัดแปลงจากรูปทรงที่ได้จากการผสมผสานองค์ประกอบศิลป์ตามรูปแบบสากลที่นำประยุกต์รวมกันเพื่อสื่อถึงความเป็น “PRUKSA HOLDING” ในหลายแง่มุม ด้วยรูปแบบของใบไม้ที่กำลังผลิบาน แตกออกมาจากยอด เพื่อสื่อสารถึงการเริ่มต้นชีวิต สะท้อนให้ เห็น มาจากการที่ธุรกิจในกลุ่มของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัย

Living

รูปทรงของหลังคาบ้าน ซึ่งสะท้อนมาจากความอบอุ่น ความปลอดภัย ชีวิตของการอยู่อาศัยภายใต้ หลังคาที่แข็งแรงเป็นปึกแผ่น

Growth, Fresh

รูปทรงของการเจริญเติบโต การพัฒนา สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญเติบโตของบริษัทฯ และความสุข ที่เพิ่มมากขึ้นทั้งลูกค้าและขององค์กร

สีมาตรฐานของตราสัญลักษณ์ สีหลักคือ สีเขียวสดใส ซึ่งสะท้อนมาจากชื่อของบริษัทฯ และจุดมุ่งหมายในการดำเนินธุรกิจในการสร้างชีวิตใหม่ที่สดใสของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ส่วนสีแดงเข้มสะท้อนถึงจิตวิญญาณ ความกระตือรือล้นของบริษัทฯ และพนักงานทุกคนในการดำเนินธุรกิจด้วยความจริงจังและซื่อสัตย์

ซึ่งโดยรวมแล้ว ตราสัญลักษณ์นี้ ต้องการจะสะท้อนความทันสมัย เป็นสากล ความสดใสของชีวิต พัฒนาการและการเจริญเติบโตในทุกด้าน ความมุ่งมั่นในความสำเร็จ ทั้งในส่วนของการบริหารองค์กร พนักงานที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองมอบสิ่งดีๆ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม