เกี่ยวกับเรา

PSH มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ที่มีธุรกิจและบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ และสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
เกี่ยวกับ PSH

ประวัติบริษัท

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัท มหาชน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 เพื่อประกอบธุรกิจที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10,000 บาท ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จากเดิม 10,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,273,217,600 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,273,207,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และได้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นครั้งแรกในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ภายใต้สัญลักษณ์ “PSH”

บริษัทฯ มีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดย บริษัทฯ จะรักษาสัดส่วนในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายซึ่งเป็นธุรกิจหลักให้มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และภายหลังการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จบริษัทฯ จะมีบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และจะมีรายได้หลักจากเงินปันผลที่ได้รับจากการถือหุ้นใน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายเน้นการกระจายการลงทุนและหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มเติมจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน และสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) จึงได้มีการอนุมัติการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์บริการสุขภาพ โดยมีการดำเนินการผ่านบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น และ (2) บริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ซึ่งประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลและรักษาคนไข้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2564 เป็นต้นไป ดังนั้น รายได้และผลการดำเนินการยังมาจากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง มีดังนี้

เพื่อความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ และเปิดโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนที่มีความชำนาญเฉพาะในธุรกิจนั้นๆ ซึ่งการเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ตามแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและเพิ่มผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น

จำกัดขอบเขตและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ

เพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการขององค์กรเพื่อให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจในอนาคต

โดยเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ของบริษัทฯ ได้แก่

คงความเป็นผู้นำในตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ระดับต่ำถึงปานกลาง (Value Segment)

เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทในตลาดที่อยู่อาศัยระดับบน (Premium Segment)

หาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่มีความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring income)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ กลยุทธ์

วิสัยทัศน์

พฤกษา โฮลดิ้ง มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า คิดค้นพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตความเป็นอยู่สมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

พฤกษา โฮลดิ้ง มุ่นมั่นสร้าสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์รูปแบบการดำเนินชีวิตสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง และร่วมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมสร้างโอกาสที่ดีให้กับสังคมและชุมชน ใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ค่านิยม
 1. มุ่งมั่นเพื่อลูกค้า
  มุ่งมั่น ค้นหา และเข้าใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าด้วยบ้านที่มีคุณค่า และบริการที่ประทับใจ
 2. ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีม
  ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้เกิดผลงานประทับใจลูกค้า
 3. สร้างนวัตกรรมที่สร้างสรรค์
  คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์สินค้า และบริการชั้นยอดที่เหนือความคาดหมายและประทับใจ ลูกค้า
 4. มีวินัยปฏิบัติงาน
  มีวินัยในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ทันเวลา ตรงตามแผนงานด้วยผลงานที่มีคุณภาพ
 5. ยึดมั่นจริยธรรม
  ใจเราคิด เราพูด เรากระทำ เพื่อประโยชน์ลูกค้า เป็นธรรมและเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เป้าหมายและกลยุทธ์
 1. ขยายธุรกิจหลักในอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าฐานรายได้ใหม่
 2. เสริมสร้างธุรกิจที่เกื้อหนุนกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของแบรนด์และความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
 3. ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring income)
 4. มุ่งพัฒนาองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ มีบรรษัทภิบาลที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

การประกอบธุรกิจ

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกมูลค่า 10,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งจะลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ธุรกิจโรงพยาบาล (Healthcare Business) และธุรกิจที่มีความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) ที่มั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ จะลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ให้มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นครั้งแรกในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ภายใต้สัญลักษณ์ “PSH”

โครงสร้างองค์กร

ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และเจ้าหน้าที่บริหาร ตามโครงสร้างสายการบริหารงาน ดังนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริษัท


ทีมผู้บริหาร

รางวัลแห่งความสำเร็จ

บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ฝัน อยากจะมีบ้าน เป็นของตนเอง ด้วยปณิธานนี้ บริษัทได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้า นักลงทุน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ มากมาย และด้วยผลงานอันเป็นประจักษ์ ต่อสาธารณชน ทำให้บริษัทได้รับรางวัลอันเป็นเกียรติยศแห่งความสำเร็จ และความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจเพื่อสร้าง ความเจริญก้าวหน้าให้กับสังคมและประเทศชาติ

2562
International Quality Management Award ประเภท Diamond (สูงสุด)

จากสถาบัน Business Initiative Directions (B.I.D) พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.

ในฐานะที่ให้การสนับสนุนโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน (NACC)

นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562

นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562” สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2019 (ACES Award)

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “ผู้ประกอบการแห่ง ปี (Entrepreneur of the Year)” จากงานมอบรางวัลระดับนานาชาติ Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2019

Asia’s Top Outstanding Woman Marketeer of the Year 2019

นางสุพัตรา เป้าเปียมทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รับรางวัลนักการตลาดหญิงที่โดดเด่นแห่งเอเชียประจำปี 2019 พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน

ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Annual General Meeting หรือ “AGM”)

โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี 2560 - 2562 จากสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย

ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent)

โดยได้ผลคะแนนประเมินมากกว่า 90 คะแนน ต่อเนื่องกัน ตั้งแต่ปี 2560 - 2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้รับเลือกให้อยู่ในกล่มุ ESG100 Company ประจำปี 2562 (Environmental, Social and Governance: ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

จากสถาบันไทยพัฒน์

เข็มกลัด "จรรยาบรรณ" จากหอการค้าไทย ในฐานะที่บริษัทฯ คว้ารางวัล “จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561”

โดยผ่านเกณฑ์พิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากการดำเนิน ธุรกิจที่โปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ ต่อผู้บริโภคและคู่ค้าควบคู่ไปกับกิจกรรมช่วยเหลือสังคม

Thailand Top Company Awards 2019

ประเภท Top Management Award จากความเป็นเลิศ ในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารองค์กรให้สามารถเติบโต อย่างยืนและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านที่อยู่อาศัยและบริการได้อย่างดีเยี่ยม

Best Brand Performance on Social Media (Real Estate) ในงาน “Thailand Zocial Awards 2019" ครั้งที่ 7

จากแคมเปญ “PRUKSA ใส่ใจ...เพื่อ ทั้งชีวิต”โดยได้รับ Positive Sentiment สูงถึง 47% และมีจำนวนผู้ติดตามใน Youtube เป็น อันดับ 1 ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

“BCI Top 10 Developer Awards 2019” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

- โครงการพลัมคอนโด ราม 60 อินเตอร์เชนจ์
- โครงการแชปเตอร์วัน โฟลว์ บางโพ
- โครงการเดอะรีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์

“2018 Best Selling Project” ในงาน Global Real Estate Internet Summit (GREIS) ครั้งที่ 2

- โครงการ “พลัม คอนโด รังสิต อไลฟ์ เฟส 1” ได้รับรางวัลนี้ โดยพิจารณาตัดสินจากภาพรวมโครงการ คุณภาพการ ก่อสร้างและยอดขาย โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

“โล่ประกาศเกียรติคุณแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำ ปี 2562” จากกระทรวงพลังงาน

- โครงการ The Tree สขุมวิท 71 - เอกมัย
- โครงการ The Tree จรัญ 30 อาคาร A และ B
- โครงการ The Tree ลาดพร้าว 15

Property Guru Thailand Property Awards 2019

- โครงการ “เดอะ ไพรเวซี่ จตุจักร” ได้รับ 2 รางวัล คือ “Best Mid End Condo Development” (มีความโดดเด่นในด้านทำเล ดีไซน์ พื้นที่ใช้สอย ความคุ้มค่า วัสดุตกแต่ง ที่เหนือระดับ รวมถึงมีนวัตกรรมการอยู่อาศัยที่ทันสมัย) และ Highly Commended: Best Mid End Condo Interior Design (การตกแต่ง ภายในยอดเยี่ยม)

Drive Award 2019 in Property & Construction

จากสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดับ 4 เครือข่ายสีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร ได้รับรางวัลนี้ จากการประเมินให้เป็น สถานประกอบการที่มีความใส่ใจ ในการดำเนินธุรกิจ ที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “นวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562” สาขารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

- ร่วมมือกับกรมการแพทย์ จัดทำห้องตัวอย่างสำหรับ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่โรงพยาบาลเลิดสิน
- ออกแบบฟังกช์ชันใช้สอยภายในโครงการของบริษัทฯ ที่รองรับการใช้งานของผู้สููงอายุ
- เทคโนโลยี Pruksa Living Tech เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

Brand of the Year 2019 จากเวทีระดับโลก “World Branding Awards”

ในฐานะเป็น แบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในสาขา นักพัฒนาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ (Property Developer) โดยพิจารณาจากเกณฑ์การตัดสินผ่านการให้คะแนนจาก 3 ด้านประกอบกัน ได้แก่
- การประเมินแบรนด์ (Brand Evaluation)
- การวิจัยตลาดผู้บริโภค (Consumer Market Research)
- การโหวตออนไลน์ที่เปิด ให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมลงคะแนน (Public Online)
พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ พระราชวังเคนซิงตัน กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

“CAC Change Agent Award” จาก Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC

- เป็น บริษัทต้นแบบในการดำเนินธุรกิจสะอาด โปร่งใส ตลอดทั้ง Supply Chain

ASA Real Estate Awards 2019

- โครงการ “แชปเตอร์วัน อีโค รัชดา - ห้วยขวาง” ได้รับรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิต ดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทอาคารชุดพักอาศัย ระดับราคาต่ำกว่า10 ล้านบาท

2561
รางวัล SET Sustainability Awards 2018

จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
โดยในปี 2018 ได้รับประเภท Outstanding

รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI)

จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

รางวัล Sustainability Report Award 2018

ประเภท Recognition จาก CSR Club
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ได้รับเลือกให้อยู่ในกลุ่ม ESG100 Company ประจำปี 2561

จาก สถาบันไทยพัฒน์
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

รางวัล ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561

จาก คณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชัน
และส่งเสริมจรรยาบรรณหอการค้าไทย

ได้รับผลคะแนนประเมิน การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2561 ในระดับ “ดีเลิศ”

จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ได้รับผลคะแนนการประเมิน คุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

100 คะแนนเต็ม
จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

รางวัล ฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบ อาคารอนุรักษ์พลังงาน

ระดับดีมาก
จาก กระทรวงพลังงาน

รางวัล International Arch of Europe Convention Award (IAE Award)

ประเภท Diamond
จาก สถาบัน Business Initiative Directions (B.I.D.)

รางวัล DGNB First Mover Projects Award

สาขา Platinum for Sustainable Homes
จาก German Sustainable Building Council (DGNB : Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.)

รางวัล MAT Award 2018

ประเภท Bronze Award ในหมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และวัสดุก่อสร้าง (Real Estate)
จาก สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

รางวัล Drive Award 2018

สาขา Finance
จาก สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัล Property Export Awards Thailand 2018 (PEAT 2018)

สาขาคอนโดมิเนียมแบบสูงประเภทคุ้มค่ายอดเยี่ยม
ให้กับโครงการพลัมคอนโด เซ็นทรัล สเตชั่น
จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รางวัล Best Development Marketing Asia Pacific

ให้กับ โครงการ แชปเตอร์วัน อีโค รัชดา-ห้วยขวาง
เป็น Regional Winner
จาก งาน International Property Awards 2018-2019

รางวัล BCI Top 10 Developer Awards 2018

ให้กับ โครงการ แชปเตอร์วัน บางโพ
และ โครงการ พลัม คอนโด ปิ่นเกล้า สเตชั่น
จาก BCI ASIA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

รางวัล Property Guru Thailand Property Awards 2018

ประเภท Best Luxury Condo Development
ให้กับ โครงการ เดอะ รีเซิร์ฟ สาทร
และประเภท Best Affordable Condo Development
ให้กับ โครงการ แชปเตอร์วัน อีโค รัชดา-ห้วยขวาง
จาก DDproperty.com เว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ของประเทศไทย

รางวัล Residential High-Rise Development Thailand

ให้กับ โครงการ เดอะ รีเซิร์ฟ พหลฯ-ประดิพัทธ์

รางวัล Development Marketing Thailand และรางวัล Best Development Marketing

ให้กับ โครงการ แชปเตอร์วัน อีโค รัชดา-ห้วยขวาง
จากงาน Asia Pacific Property Award 2018-2019

รางวัล Thailand Tatler

สาขา Best Residential Award
ให้กับ โครงการ เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์
จากนิตยสาร Thailand Tatler

รางวัล โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น 2561

ให้กับ บ้านพฤกษา เทพารักษ์-เมืองใหม่ โครงการ 2,
ภัสสร สรงประภา และ พลัม คอนโด แจ้งวัฒนะ
จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตทแอฟแฟร์ส

รางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561

ประเภทชมเชยระดับจังหวัด
ให้กับ โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ ลำลูกกา
จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รางวัล ECO Factory ประจำปี 2561

ให้กับ โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ นวนคร
จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประกาศนียบัตร รับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ระบบสีเขียว

ให้กับ โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ ลำลูกกา
และโรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ นวนคร
จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ใบรับรองมาตรฐาน ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 (สำหรับการก่อสร้างแนวสูง)

จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

2560
Set Sustainability Awards 2017 ประเภท Rising Star

จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 (NACC Integrity Awards) ประเภทชมเชย

จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

Sustainability Report Award 2017 ประเภท Recognition ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

จาก CSR Club, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสถาบันไทยพัฒน์

ประกาศเกียรติคุณองค์กร ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ

จาก กระทรวงศึกษาธิการ

เกียรติบัตรเชิดชูองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ทางสังคม ด้านการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2560

จาก กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกระทรวงแรงงาน

ประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

จาก The CAC Council

รับเลือกให้อยู่ในกลุ่ม ESG100 Company ประจำปี 2560 (Environmental, Social and Governance : ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

จาก สถาบันไทยพัฒน์

การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2560 ในระดับดีเลิศ

จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2560 (Annual General Meeting หรือ “AGM”) มีระดับผลคะแนนร้อยละ 100

จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

รับรองการเข้าร่วมโครงการจัดทำดัชนีเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับองค์กร หรือ Corporate SDG Index

จาก สถาบันไทยพัฒน์

โล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์”

ให้กับ คุณปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท ในฐานะที่เป็นบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจที่นำความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
จาก มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

โล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม”

ให้กับ คุณประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท-พรีเมียม ในฐานะที่เป็นนักธุรกิจ และบุคคลที่ประสบความสำเร็จในวงการธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม
จาก งาน INTV AWARD 2017

รางวัล Asia’s Most Promising Brands 2017

จาก World Consulting & Research Corporation บริษัทที่ปรึกษาและบริหารจัดการเรื่องแบรนด์ชั้นนำระดับโลก

รางวัล International Star for Quality Award 2017 ประเภท Platinum

จาก Business Initiative Directions (B.I.D.)

รางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2017 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

ให้กับ โครงการ เออร์บาโน่ ราชวิถี, โครงการ แชปเตอร์วัน อีโค รัชดา-ห้วยขวาง และ โครงการ พลัมคอนโด รามคำแหง
จาก BCI Media Group

รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ปี 2560

ให้กับ โครงการ เดอะไพรเวซี่ ลาดพร้าว-เสนา และ โครงการ บ้านพฤกษา ปู่เจ้า-สำโรง
จาก ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย

รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประจำปี 2560 ประเภทบ้านต้นแบบทาวน์เฮาส์

ให้กับ โครงการ เดอะคอนเนค
จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

รางวัล Smart Green Energy Award 2017

ให้กับ โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร
จาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัย ระดับจังหวัด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ให้กับ โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร
จาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานอาคารเขียว ระดับ Platinum

ให้กับ บ้านต้นแบบ “พฤกษา พลัส เฮาส์” โครงการ เดอะแพลนท์ เอสทีค พัฒนาการ
จาก สถาบัน DGNB ประเทศเยอรมนี

ประกาศนียบัตรรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ระบบสีเขียว

ให้กับ โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ ลำลูกกา และ โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ นวนคร
จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียน การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปี 2560

ให้กับ โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ ลำลูกกา และ โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ นวนคร
จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) GRI 102-12

ประกาศนียบัตรรับรอง ระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม CEN/TS 16555-1

จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

2559
Investors’ Choice Awards 2016

เป็นรางวัลเกียรติยศในฐานะที่บริษัทฯ สามารถทำคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องกันถึง 4 ปีซ้อน

EIT-CSR Awards 2016

โล่รางวัลดีเด่น ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยพิจารณาจากผลงานการจัดทำกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและสถานประกอบการที่ทำกิจกรรมดีเด่น

2558
รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Awards)”

เป็นรางวัลดีเด่นที่มอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดที่มีความเป็นผู้นำในการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ และเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กร

Outstanding Company Performance Awards”

เป็นรางวัลดีเด่นที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่ม ทั้งในด้านผลประกอบการทางธุรกิจ การกำกับกิจการที่ดี

Outstanding Investor Relations Awards”

เป็นรางวัลดีเด่นที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่ให้ความสำคัญต่อการทีส่วนร่วมของทั้งองค์กร

รางวัล “CEO ยอดเยี่ยม” IAA Awards for Listed Companies 2014

รางวัล CEO ยอดเยี่ยมแห่งปี ที่สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน มอบให้แก่คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ โดยพิจารณาจากความสามารถในการบริหารที่เป็นเลิศ การนำเสนอและให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอในเชิงลึก ตรงประเด็น มีคุณภาพ ชัดเจน รวดเร็ว และถูกต้องครบถ้วน

รางวัล“ASEAN CG SCORECARD ในระดับ TOP 50 ASEAN PUBLIC COMPANY LIMITED”

เป็นรางวัลเพื่อยกย่องความมุ่งมั่นของบริษัทจดทะเบียนในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

Corporate Identity

PRUKSA HOLDING Brand Mark Concept

ตราสัญลักษณ์ (Brand Mark) นี้ได้ถูกออกแบบเพื่อต้องการสะท้อนบุคลิก ภาพลักษณ์ แนวคิด และหัวใจของการดำเนินการเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ วิสัยทัศน์ และรวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นหนึ่งขององค์กรที่ดำเนินการสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันในทุกกลุ่มทุกส่วน

โดยตราสัญลักษณ์นี้ได้เริ่มต้นจากการออกแบบโดยดัดแปลงจากรูปทรงที่ได้จากการผสมผสานองค์ประกอบศิลป์ตามรูปแบบสากลที่นำประยุกต์รวมกันเพื่อสื่อถึงความเป็น “PRUKSA HOLDING” ในหลายแง่มุม ด้วยรูปแบบของใบไม้ที่กำลังผลิบาน แตกออกมาจากยอด เพื่อสื่อสารถึงการเริ่มต้นชีวิต สะท้อนให้ เห็น มาจากการที่ธุรกิจในกลุ่มของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัย

รูปทรงของหลังคาบ้าน ซึ่งสะท้อนมาจากความอบอุ่น ความปลอดภัย ชีวิตของการอยู่อาศัยภายใต้ หลังคาที่แข็งแรงเป็นปึกแผ่น

รูปทรงของการเจริญเติบโต การพัฒนา สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญเติบโตของบริษัทฯ และความสุข ที่เพิ่มมากขึ้นทั้งลูกค้าและขององค์กร

สีมาตรฐานของตราสัญลักษณ์ สีหลักคือ สีเขียวสดใส ซึ่งสะท้อนมาจากชื่อของบริษัทฯ และจุดมุ่งหมายในการดำเนินธุรกิจในการสร้างชีวิตใหม่ที่สดใสของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ส่วนสีแดงเข้มสะท้อนถึงจิตวิญญาณ ความกระตือรือล้นของบริษัทฯ และพนักงานทุกคนในการดำเนินธุรกิจด้วยความจริงจังและซื่อสัตย์

ซึ่งโดยรวมแล้ว ตราสัญลักษณ์นี้ ต้องการจะสะท้อนความทันสมัย เป็นสากล ความสดใสของชีวิต พัฒนาการและการเจริญเติบโตในทุกด้าน ความมุ่งมั่นในความสำเร็จ ทั้งในส่วนของการบริหารองค์กร พนักงานที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองมอบสิ่งดีๆ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ข้อมูลบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ สถานที่ติดต่อ

1) บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท: บมจ. 0107559000052

ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

2) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท: บมจ. 0107548000307

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านทาวน์เฮ้าส์บ้านเดี่ยวและอาคารชุด 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

3) สำนักงานสาขา ที่ 1 โรงงาน PS Precast (ลำลูกกา)

โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปผลิตรั้วและเสาสำเร็จรูป 54/1 หมู่ 4 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี

4) สำนักงานสาขาที่ 2 โรงงาน PS Precast (นวนคร)

โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปผลิตรั้วและเสาสำเร็จรูป 69/5 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี

5) บริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด

รับเหมาและตกแต่ง 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

6) บริษัท พุทธชาด เอสเตท จำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

7) บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

8) บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จำกัด

ลงทุนในหุ้น 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

9) บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

10) บริษัท ธนะเทพ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

รับเหมาก่อสร้าง 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

11) บริษัท พฤกษา อินเดีย เฮาส์ซิ่ง จำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอินเดีย Ground Floor, No. 61/1 Commercial Complex, Near Gokul Towers,Dr. M.S. Ramaiah Road, Gokula, Bangalore-560054 Karnataka, Republic of India

12) บริษัท พฤกษา อินเดีย คอนสตรัคชั่น จำกัด

รับเหมาก่อสร้างในอินเดีย (อยู่ระหว่างจดทะเบียนปิดบริษัท) Ground Floor, No. 61/1 Commercial Complex, Near Gokul Towers, Dr. M.S. Ramaiah Road, Gokula, Bangalore-560054 Karnataka, Republic of India

13) บริษัท พฤกษา ลักโซร่า เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอินเดีย Soham House, Hari Om Nagar, Off. Eastern Express Highway, Muland (East), Mumbai – 400081 Maharashtra, Republic of India

14) บริษัท พฤกษา เวียดนาม จำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเวียดนาม ใหญ่ Unit A, 8th Floor, No.116 Nguyen Duc Canh, Cat Dai Ward, Le Chan District, Hai Phong, Vietnam

15) บริษัท พฤกษา-เอชดีซี เฮาส์ซิ่ง จำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในมัลดีฟส์ 2nd Floor, HDC Building, Hulhumale, Republic of Maldives

16) บริษัท เกสร ก่อสร้าง จำกัด สาขามัลดีฟส์

รับเหมาก่อสร้างและตกแต่ง 2nd Floor, HDC Building, Hulhumale, Republic of Maldives

17) บริษัท พฤกษา เวนเจอร์ วัน จำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

18) บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จํากัด

โรงพยาบาลและศูนย์บริการสุขภาพ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

19) บริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

โรงพยาบาลและศูนย์บริการสุขภาพ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลเพิ่มเติม