บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท

ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด โดยเน้นการพัฒนาโครงการทุกพื้นที่ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงเขตศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ในทำเลที่มีศักยภาพและการเจริญเติบโตสูง พร้อมปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เกิดความชัดเจนในการบริหารของแต่ละกลุ่มธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ธุรกิจยั่งยืน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และรักษาสถานะทางการเงินที่มั่นคง

ยอดขายและรายได้

* รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รายได้รายไตรมาส*

ยอดขายรายไตรมาส

รายได้เต็มปี*

ยอดขายเต็มปี

   • อื่นๆ
   • พรีเมียม
   • คอนโด
   • บ้านเดี่ยว
   • ทาวน์เฮ้าส์

2Q64 รายได้ (แบ่งตามประเภท)

2Q64 ยอดขาย (แบ่งตามประเภท)

2563 รายได้ (แบ่งตามประเภท)

2563 ยอดขาย (แบ่งตามประเภท)

2564

รายได้แบ่งตามประเภท 1Q 2564 2Q 2564 3Q 2564 4Q 2564 2564
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
%
ทาวน์เฮ้าส์ 1,453 3,280 1,500 3,473 2,953 6,753 51%
บ้านเดี่ยว 365 1,781 302 1,529 667 3,310 25%
คอนโดมิเนียม 668 1,827 620 1,332 1,288 3,159 24%
อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0%
รวม 2,486 6,888 2,422 6,334 4,908 13,222 100%


ยอดขายแบ่งตามประเภท 1Q 2564 2Q 2564 3Q 2564 4Q 2564 2564
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
%
ทาวน์เฮ้าส์ 1,557 3,783 1,703 4,185 3,260 7,968
บ้านเดี่ยว 347 1,779 349 1,718 696 3,497
คอนโดมิเนียม 639 1,378 766 1,322 1,405 2,700
รวม 2,543 6,940 2,818 7,225 5,361 14,165
รายได้แบ่งตามประเภท 1Q 2563 2Q 2563 3Q 2563 4Q 2563 2563
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
%
ทาวน์เฮ้าส์ 1,301 3,328 1,020 2,453 1,118 2,660 1,679 3,985 5,118 12,426 42%
บ้านเดี่ยว 277 1,371 237 1,215 251 1,351 376 1,932 1,141 5,869 20%
คอนโดมิเนียม 1,121 2,014 1,094 1,823 1,121 1,970 1,220 2,183 4,556 7,990 27%
พรีเมียม 131 421 236 651 78 311 139 1,395 548 2,778 10%
อื่นๆ 0 8 0 24 0 60 0 89 0 181 1%
รวม 2,830 7,143 2,587 6,166 2,568 6,353 3,414 9,584 11,399 29,244 100%


ยอดขายแบ่งตามประเภท 1Q 2563 2Q 2563 3Q 2563 4Q 2563 2563
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
%
ทาวน์เฮ้าส์ 1,165 2,809 983 2,260 1,251 3,088 1,641 3,767 5,040 11,924 54%
บ้านเดี่ยว 250 1,180 231 1,107 257 1,398 325 1,655 1,063 5,340 24%
คอนโดมิเนียม 537 1,461 339 -4 1,043 1,982 633 850 2,552 4,290 20%
พรีเมียม 159 620 148 144 30 116 -2 -466 335 414 2%
รวม 2,111 6,069 1,701 3,507 2,581 6,584 2,597 5,807 8,990 21,968 100%
รายได้แบ่งตามประเภท 1Q 2562 2Q 2562 3Q 2562 4Q 2562 2562
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
%
ทาวน์เฮ้าส์ 2,350 5,456 1,608 3,691 1,678 3,932 1,914 4,801 7,550 17,880 45%
บ้านเดี่ยว 477 2,176 339 1,462 413 1,776 496 2,370 1,725 7,783 20%
คอนโดมิเนียม 1,283 2,712 993 2,123 670 1,454 1,648 3,435 4,594 9,724 24%
พรีเมียม 524 1,537 172 505 516 1,355 282 1,016 1494 4,413 11%
อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 - 85 0 85 0%
รวม 4,634 11,881 3,112 7,781 3,277 8,517 4,340 11,706 15,363 39,885 100%


ยอดขายแบ่งตามประเภท 1Q 2562 2Q 2562 3Q 2562 4Q 2562 2562
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
%
ทาวน์เฮ้าส์ 2,157 5,374 2,271 5,539 2,162 5,480 233 -403 6,823 15,990 45%
บ้านเดี่ยว 414 1,785 464 2,299 381 1,899 149 464 1,408 6,447 18%
คอนโดมิเนียม 836 1,841 807 1,492 1,482 3,749 -87 -902 3,038 6,180 17%
พรีเมียม 204 2,091 386 2,946 413 2,985 -233 -1,038 770 6,984 20%
รวม 3,611 11,091 3,928 12,276 4,438 14,113 62 -1,879 12,039 35,601 100%
รายได้แบ่งตามประเภท 1Q 2561 2Q 2561 3Q 2561 4Q 2561 2561
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
%
ทาวน์เฮ้าส์ 1,960 4,547 2,568 5,876 2,361 5,319 2,951 6,824 9,840 22,566 50
บ้านเดี่ยว 419 1,988 490 2,226 426 1,969 586 2,741 1,921 8,924 20
คอนโดมิเนียม 1,018 1,800 1,597 2,828 1,875 3,910 1,354 3,013 5,844 11,551 26
พรีเมียม 1 17 0 0 0 0 635 1,843 636 1,860 4
รวม 3,398 8,352 4,655 10,930 4,662 11,198 5,526 14,420 18,241 44,901 100


ยอดขายแบ่งตามประเภท 1Q 2561 2Q 2561 3Q 2561 4Q 2561 2561
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
%
ทาวน์เฮ้าส์ 2,122 4,787 2,670 6,154 2,837 6,836 2,742 6,341 10,371 24,118 47
บ้านเดี่ยว 475 2,459 522 2,350 482 2,234 598 2,713 2,077 9,756 19
คอนโดมิเนียม 1,447 2,862 982 1,983 1,905 3,487 1,063 2,364 5,397 10,695 21
พรีเมียม 357 2,588 254 1,193 355 2,263 129 487 1,095 6,532 13
รวม 4,401 12,696 4,428 11,680 5,579 14,820 4,532 11,905 18,940 51,101 100
รายได้แบ่งตามประเภท 1Q 2560 2Q 2560 3Q 2560 4Q 2560 2560
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
%
ทาวน์เฮ้าส์ 2,004 4,780 2,444 5,854 2,416 5,607 2,833 6,453 9,697 22,694 52
บ้านเดี่ยว 435 2,067 461 2,204 469 2,225 584 2,664 1,949 9,159 21
คอนโดมิเนียม 747 1,218 2,059 4,417 1,019 2,227 2,549 4,205 6,374 12,068 27
ต่างประเทศ 2 7 2 6 0 0 - 0 4 13 -
รวม 3,188 8,072 4,966 12,481 3,904 10,059 5,966 13,322 18,024 43,935 100


ยอดขายแบ่งตามประเภท 1Q 2560 2Q 2560 3Q 2560 4Q 2560 2560
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
%
ทาวน์เฮ้าส์ 2,196 5,146 2,619 6,266 2,281 5,233 2,315 5,105 9,411 21,751 46
บ้านเดี่ยว 448 2,214 402 1,892 438 1,953 383 1,634 1,671 7,693 16
คอนโดมิเนียม 2,021 5,943 1,709 4,689 1,763 4,732 1,090 2,729 6,583 18,093 38
ต่างประเทศ 0 -1 0 0 0 0 - 0 - -1 -
รวม 4,665 13,303 4,730 12,846 4,482 11,918 3,788 9,468 17,665 47,536 100
รายได้แบ่งตามประเภท 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016 2016
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
%
ทาวน์เฮ้าส์ 2,038 4,709 2,919 6,754 2,038 4,741          
บ้านเดี่ยว 482 2,274 531 2,532 369 1,789          
คอนโดมิเนียม 2,057 3,246 2,937 4,288 1,370 2,527          
ต่างประเทศ 12 54 7 31 6 26          
รวม 4,589 10,283 6,394 13,605 3,783 9,084          


ยอดขายแบ่งตามประเภท 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 Oct'16 4Q 2016 2016
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
%
ทาวน์เฮ้าส์ 2,305 5,327 2,966 6,688 2,118 5,139 834 1,958          
บ้านเดี่ยว 530 2,518 480 2,244 597 2,717 195 906          
คอนโดมิเนียม 1,087 1,926 1,768 2,877 2,451 5,168 606 1,651          
ต่างประเทศ 9 39 4 18 1 3 1 3          
รวม 3,931 9,809 5,218 11,826 5,167 13,027 1,636 4,518          
รายได้แบ่งตามประเภท 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015 2015
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
%
ทาวน์เฮ้าส์ 2,252 4,769 2,950 6,212 2,571 5,503 2,923 6,539 10,696 23,023 45
บ้านเดี่ยว 565 2,375 647 2,861 510 2,278 597 2,620 2,319 10,135 20
คอนโดมิเนียม 415 1,059 1,756 4,333 1,431 3,648 4,022 8,196 7,624 17,236 34
ต่างประเทศ 22 100 13 57 3 16 23 106 61 278 1
รวม 3,254 8,303 5,366 13,463 4,515 11,445 7,565 17,461 20,700 50,672 100


ยอดขายแบ่งตามประเภท 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015 2015
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
%
ทาวน์เฮ้าส์ 2,439 5,397 3,178 6,759 2,337 5,106 2,583 5,813 10,537 23,075 54
บ้านเดี่ยว 683 3,017 591 2,659 481 2,202 486 2,241 2,241 10,119 24
คอนโดมิเนียม 1,618 4,273 784 1,698 1,353 3,116 - 47 - 136 3,708 8,951 21
ต่างประเทศ 17 74 14 62 20 92 2 12 53 241 1
Total 4,757 12,761 4,567 11,178 4,191 10,516 3,024 7,931 16,539 42,386 100
รายได้แบ่งตามประเภท 1Q 2014 2Q 2014 3Q 2014 4Q 2014 2014
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
%
ทาวน์เฮ้าส์ 2,512 5,123 2,982 6,239 2,680 5,678 2,706 5,752 10,880 22,791 53
บ้านเดี่ยว 462 1,945 545 2,320 598 2,530 681 2,980 2,286 9,776 23
คอนโดมิเนียม 283 803 799 2,155 1,320 3,246 1,398 3,490 3,800 9,694 23
ต่างประเทศ 38 138 23 87 29 108 28 108 118 441 1
Total 3,295 8,009 4,349 10,801 4,627 11,562 4,813 12,330 17,084 42,702 100


ยอดขายแบ่งตามประเภท 1Q 2014 2Q 2014 3Q 2014 4Q 2014 2014
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
%
ทาวน์เฮ้าส์ 1,793 3,579 2,523 5,579 2,440 5,166 2,196 4,305 8,952 18,630 48
บ้านเดี่ยว 571 2,563 567 2,535 609 2,804 534 2,136 2,281 10,038 26
คอนโดมิเนียม 1,255 2,032 992 1,555 2,454 5,317 620 1,285 5,321 10,189 26
ต่างประเทศ 5 20 18 73 23 106 8 33 54 232 1
Total 3,624 8,194 4,100 9,743 5,526 13,393 3,358 7,759 16,608 39,090 100
รายได้แบ่งตามประเภท 1Q 2013 2Q 2013 3Q 2013 4Q 2013 2013
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
%
ทาวน์เฮ้าส์ 2,191 3,807 2,631 4,858 2,631 5,052 3,488 6,953 10,941 20,669 53
บ้านเดี่ยว 505 2,097 590 2,399 517 2,157 616 2,543 2,228 9,195 24
คอนโดมิเนียม 98 258 918 1,613 1,294 2,485 1,490 4,093 3,800 8,450 22
ต่างประเทศ 50 138 57 165 25 79 36 114 168 497 1
Total 2,844 6,301 4,196 9,035 4,467 9,773 5,630 13,703 17,137 38,811 100


ยอดขายแบ่งตามประเภท 1Q 2013 2Q 2013 3Q 2013 4Q 2013 2013
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
%
ทาวน์เฮ้าส์ 2,379 4,759 2,272 4,249 2,087 4,383 1,855 3,807 8,593 17,198 42
บ้านเดี่ยว 635 2,627 645 2,734 409 1,802 314 1,192 2,003 8,355 20
คอนโดมิเนียม 2,706 4,873 1,578 3,273 2,106 4,854 1,793 2,502 8,183 15,502 38
ต่างประเทศ 28 71 26 85 19 58 6 14 79 227 1
Total 5,748 12,330 4,521 10,341 4,621 11,096 3,968 7,515 18,858 41,282 100

โครงการเปิดใหม่

โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 2 ปี 2564

No. ชื่อโครงการ ประเภทผลิตภัณฑ์ มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 บ้านพฤกษา 135/2 พระราม2 TH 122 349 เม.ย 64
2 บ้านพฤกษา 145 พระราม2 TH 422 846 เม.ย 64
3 พาทิโอ กัลปพฤกษ์-สาทร TH 106 638 เม.ย 64
4 เดอะ คอนเนค 57 (ดอนเมือง สเตชั่น) TH 472 1,482 พ.ค. 64
5 เดอะ คอนเนค 61 (บางนา-ศรีวารี 2) TH 399 1,394 มิ.ย. 64
6 พาทิโอ งามวงศ์วาน-ประชาชื่น TH 64 374 มิ.ย. 64
  รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 6 โครงการ 1,585 5,083  
บ้านเดี่ยว (SDH)
1 เดอะ แพลนท์ ซิตี้ (วงแหวน-ลำลูกกาคลอง 5) SDH 216 611 มิ.ย. 64
  รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ   216 611  
คอนโดมิเนียม (CONDO)
1 พลัมคอนโด รังสิต เฟรซ CD 504 626 เม.ย 64
2 พลัมคอนโด สุชุมวิท 62 CD 222 577 พ.ค. 64
  รวมเปิดโครงการอาคารชุด 1 โครงการ   726 1,203  
  รวมเปิดโครงการไตรมาส 2 ปี 2564 : 9 โครงการ   1,801 5,694  
No. ชื่อโครงการ ประเภทผลิตภัณฑ์ มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 พฤกษาอเวนิว หนองมน-ชลบุรี TH 14 105 มี.ค.64
2 บ้านพฤกษา 147 รังสิต อเวนิว 1 TH 63 203 มี.ค.64
3 บ้านพฤกษา 161 ฉลองกรุง-ลาดกระบัง(3) TH 361 639 มี.ค.64
4 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน TH 56 862 มี.ค.64
  รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 4 โครงการ 494 1,808  
บ้านเดี่ยว (SDH)
1 เดอะ แพลนท์ ซิตี้ I (ดอนเมือง-พหลโยธิน1) SDH 14 107 มี.ค.64
  รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ   14 107  
  รวมเปิดโครงการไตรมาส 1 ปี 2564 : 5 โครงการ   508 1,915  

โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2563

No. ชื่อโครงการ ประเภทผลิตภัณฑ์ มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 พฤกษา วิลล์ 122/1 (บางนาหนามแดง) TH 388 1,155 พ.ย.63
  รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 1 โครงการ 388 1,155  
บ้านเดี่ยว (SDH)
1 ภัสสร ดอนเมือง - ธูปะเตมีย์ SDH 212 1,034 ธ.ค.63
  รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ   212 1,034  
คอนโดมิเนียม Value Business (CD)
  รวมเปิดโครงการอาคารชุด - โครงการ   - 0  
  รวมเปิดโครงการไตรมาส 4 ปี 2563 : 2 โครงการ   600 2,189  
No. ชื่อโครงการ ประเภทผลิตภัณฑ์ มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 เดอะ คอนเนค เพชรเกษม 69 TH 451 1,542 ก.ย.63
2 บ้านพฤกษา (เทพารักษ์-เมืองใหม่ฯ) TH 457 984 ก.ย.63
3 เดอะ คอนเนค (บางนา-ศรีวารี) TH 481 1,497 ก.ย.63
  รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 3 โครงการ 1,389 4,023  
บ้านเดี่ยว (SDH)
1 ภัสสร ดอนเมือง - ธูปะเตมีย์ SDH 246 1,455 ส.ค.63
2 เดอะ ปาล์ม (แจ้งวัฒนะ-ชัยพฤกษ์) SDH 172 1,718 ก.ย.63
  รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 2 โครงการ   418 3,173  
คอนโดมิเนียม Value Business (CD)
1 พลัม คอนโด สุขุมวิท 97.1 CD 425 1,098 ก.ค.63
  รวมเปิดโครงการอาคารชุด 1 โครงการ   425 1,098  
  รวมเปิดโครงการไตรมาส 3 ปี 2563 : 6 โครงการ   2,232 8,294  
No. ชื่อโครงการ ประเภทผลิตภัณฑ์ มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 บ้านพฤกษา 95C TH 8 30 ก.พ.63
2 เดอะ คอนเนค (รามอินทรา กม.8) TH 377 1,197 ก.พ.63
3 บ้านพฤกษา 154 (รังสิต-คลอง5) TH 355 700 มี.ค.63
  รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 3 โครงการ 740 1,926  
คอนโดมิเนียม Value Business (CD)
1 เดอะ ทรี สุขุมวิท - พระราม 4 CD 409 1,898 ม.ค.63
2 เดอะ ทรี วิคทอรี่ โมนูเมนต์ CD 254 1,353 ม.ค.63
  รวมเปิดโครงการอาคารชุด 2 โครงการ   663 3,251  
  รวมเปิดโครงการไตรมาส 1 ปี 2563 : 5 โครงการ   1,403 5,177  

โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2562

No. ชื่อโครงการ ประเภทผลิตภัณฑ์ มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 บ้านพฤกษา 87/3 (ศรีนครินทร์-บางนา) TH 33 97 ต.ค. 62
2 บ้านพฤกษา 38 (บางกรวย-ไทรน้อย) TH 159 292 พ.ย. 62
3 บ้านพฤกษา 153 (แอร์พอร์ต-มะลิวัลย์) TH 410 1,275 พ.ย. 62
4 พฤกษาวิลล์ 119/1 (พหลโยธิน รามอินทรา) TH 172 739 พ.ย. 62
5 พฤกษาวิลล์ 119/2 (พหลโยธิน รามอินทรา) TH 71 366 พ.ย. 62
6 พฤกษา วิลเลจ 55 (รามคำแหง-วงแหวน) TH 197 1,120 พ.ย. 62
7 พฤกษาวิลล์ 87/2 (เทพารักษ์) TH 5 24 ธ.ค. 62
  รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 7 โครงการ   1,138 5,293  
บ้านเดี่ยว (SDH)
1 บ้านภัสสร (ภัสสรกรุงเทพกรีฑา-วงแหวนฯ) SDH 91 1,380 พ.ย. 62
  รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ   91 1,380  
  รวมเปิดโครงการไตรมาส 4 ปี 2562 : 8 โครงการ   1,138 5,293  
No. ชื่อโครงการ ประเภทผลิตภัณฑ์ มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 บ้านพฤกษา 155 (รังสิต-ธัญบุรี โครงการ 2) TH 385 650 ก.ค.62
2 บ้านพฤกษา 95B TH 5 22 ส.ค.62
3 พฤกษา วิลล์ 112 (กรุงเทพกรีฑา-วงแหวนฯ) TH 443 1,866 ส.ค.62
4 พฤกษา วิลล์ (เจ้าฟ้า-เทพอนุสรณ์) TH 212 839 ส.ค.62
5 บ้านพฤกษา 95A TH 5 25 ก.ย.62
6 บ้านพฤกษา ราชพฤกษ์ 345 TH 483 1,108 ก.ย.62
7 บ้านพฤกษา ประชาอุทิศ TH 489 1,287 ก.ย.62
8 บ้านพฤกษา (หินกอง-สระบุรี) TH 443 871 ก.ย.62
9 เดอะ คอนเนค (ติวานนท์-แจ้งวัฒนะ) TH 308 1,009 ก.ย.62
  รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 9 โครงการ   2,773 7,678  
บ้านเดี่ยว (SDH)
1 ภัสสร (ดอนเมือง-พหลโยธิน) SDH 87 768 ก.ย.62
2 ภัสสร (ร่มเกล้า-รามคำแหง) SDH 427 2,572 ก.ย.62
  รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 2 โครงการ   514 3,340  
คอนโดมิเนียม Value Business (CD)
1 เดอะไพรเวซี่ สุขุมวิท 101 CD 394 1,254 ส.ค.62
2 เดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย CD 699 2,038 ก.ย.62
3 พลัมคอนโด ดอนเมือง แอร์พอร์ต CD 486 1,085 ก.ย.62
  รวมเปิดโครงการอาคารชุด 3 โครงการ   1,579 4,378  
  รวมเปิดโครงการไตรมาส 3 ปี 2562 : 14 โครงการ   4,866 15,396  
No. ชื่อโครงการ ประเภทผลิตภัณฑ์ มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 บ้านพฤกษา 139  หนองมน-ชลบุรี TH 474 1,255 พ.ค.62
2 บ้านพฤกษา 143  (สุขุมวิท-บางปู) TH 496 1,384 มิ.ย.62
3 พฤกษา วิลล์ 117 (ทรัพย์พัฒนา) TH 495 1,337 มิ.ย.62
  รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 3 โครงการ   1,465 3,975  
บ้านเดี่ยว (SDH)
1  เดอะแพลนท์ (หนองมน-ชลบุรี) SDH  220 1,068 พ.ค.62
2  บ้านภัสสร 88 (พุทธมณฑล-บางแวก) SDH 128 1,214 พ.ค.62
3  พฤกษา วิลเลจ 52 SDH 112 463 พ.ค.62
4  The Plant (กรุงเทพฯ-ปทุมธานี) SDH 208 964 มิ.ย.62
  รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 4 โครงการ   668 3,709  
คอนโดมิเนียม Value Business (CD)
1 CHAPTER จุฬา-สามย่าน CD  180 1,491 เม.ย.62
2 CHAPTER เจริญนคร-ริเวอร์ไซด์ CD  669 5,002 พ.ค.62
  รวมเปิดโครงการอาคารชุด 2 โครงการ    849 6,493  
  รวมเปิดโครงการไตรมาส 2 ปี 2562 : 9 โครงการ   2,982 14,177  
No. ชื่อโครงการ ประเภทผลิตภัณฑ์ มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 บ้านพฤกษา 95/3 TH 29 105 มี.ค.62
2 พฤกษา วิลล์ 107/5 (ประชาอุทิศ) TH 388 997 มี.ค.62
  รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 2 โครงการ 417 1,101  
บ้านเดี่ยว (SDH)
1  The Plant (ชัยพฤกษ์ - วงแหวน) SDH 308 1,179 ก.พ.62
  รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ   308 1,179  
คอนโดมิเนียม Value Business (CD)
1 เดอะ ทรี จรัญ-บางพลัด CD 720 2,347 มี.ค.62
2 เดอะไพรเวซี่ เตาปูน อินเตอร์เชนจ์ เฟต 1 CD 487 1,630 มี.ค.62
  รวมเปิดโครงการอาคารชุด 2 โครงการ   1,207 3,976  
  รวมเปิดโครงการไตรมาส 1 ปี 2562 : 5 โครงการ   1,932 6,256  

โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2561

No. ชื่อโครงการ ประเภทผลิตภัณฑ์ มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 บ้านพฤกษา 135 พระราม2 TH 160 365 ต.ค.61
2 พาทิโอ รามคำแหง TH 93 422 ต.ค.61
3 บ้านพฤกษา 136 (แพรกษา-สุขุมวิท) TH 225 506 พ.ย.61
4 บ้านพฤกษา 144 (รังสิต-บางพูน) TH 401 793 พ.ย.61
5 พฤกษา วิลล์ 113 (ติวานนท์-รังสิต) TH 195 529 พ.ย.61
6 พฤกษา วิลล์ 114 (ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า) TH 207 645 พ.ย.61
7 พฤกษา วิลล์ 107/1 (ประชาอุทิศ) TH 40 126 พ.ย.61
8 พฤกษา วิลล์ 107/4 (ประชาอุทิศ) TH 40 111 พ.ย.61
9 พาทิโอ พระราม9 - พัฒนาการ TH 74 478 ธ.ค.61
10 พาทิโอ ลาดกระบัง อ่อนนุช TH 325 1,125 ธ.ค.61
  รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 10 โครงการ   1,760 5,101  
บ้านเดี่ยว (SDH)
1 บ้านภัสสร 83 ( รามคำแหง-ราษฎร์พัฒนา) SDH 232 1,441 พ.ย.61
  รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ   232 1,441  
คอนโดมิเนียม Value Business (CD)
1 The Tree หัวหมาก CD 590 2,200 พ.ย.61
2 พลัมคอนโด มิกซ์ แจ้งวัฒนะ CD 1,141 2,029 ธ.ค.61
  รวมเปิดโครงการอาคารชุด 2 โครงการ   1,731 4,229  
คอนโดมิเนียม Premium Business (CD)
1 แชปเตอร์ ทองหล่อ 25 CD 288 1,982 ธ.ค.61
2 เดอะ รีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์ CD 164 3,069 ธ.ค.61
  รวมเปิดโครงการอาคารชุด 1 โครงการ   452 5,051  
  รวมเปิดโครงการไตรมาส 4 ปี 2561: 15 โครงการ   4,175 15,821  
No. ชื่อโครงการ ประเภทผลิตภัณฑ์ มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 บ้านพฤกษา  บ้านโพธิ์-มอเตอร์เวย์ TH 267 567 ส.ค.61
2 เดอะ คอนเนค 50 กรุงเทพฯ-ปทุมธานี TH 368 985 ส.ค.61
3 พฤกษาวิลล์ 109 รามคำแหง-วงแหวน TH 482 1,726 ส.ค.61
4 บ้านพฤกษา เทพารักษ์-เมืองใหม่ฯ TH 29 58 ก.ย.61
5 บ้านพฤกษา 132 ลำลูกกา-วงแหวน TH 418 984 ก.ย.61
6 พฤกษาวิลล์ 111 รังสิต-ซ.เวิร์คพอยท์ TH 441 966 ก.ย.61
7 พฤกษาวิลล์ 115 สมโภช 700 ปี - เชียงใหม่ TH 244 892 ก.ย.61
  รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 7 โครงการ       2,249 6,177  
บ้านเดี่ยว (SDH)
1 บ้านภัสสร บางนา วงแหวน SDH 178 1,427 ส.ค.61
2 เดอะแพลนท์ เทพกระษัตรี-ถลาง  SDH 225 909 ส.ค.61
  รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 2 โครงการ   403 2,336  
คอนโดมิเนียม Value Business (CD)
1 เดอะทรี ดินแดง - ราชปรารภ CD 226 559 ก.ค.61
2 พลัม คอนโด สะพานใหม่ สเตชั่น CD 681 1,238 ส.ค.61
3 พลัมคอนโด รังสิต อไลฟ์ CD 2,075 2,680 ก.ย.61
4 เดอะไพรเวซี่ จตุจักร CD 850 3,840 ก.ย.61
  รวมเปิดโครงการอาคารชุด 4 โครงการ   3,832 8,317  
คอนโดมิเนียม Premium Business (CD)
1 แชปเตอร์ วัน โฟลว์ บางโพ CD 386 1,829 ส.ค.61
  รวมเปิดโครงการอาคารชุด 1 โครงการ   386 1,829  
  รวมเปิดโครงการไตรมาส 3 ปี 2561: 14 โครงการ   6,870 18,660  
No. ชื่อโครงการ ประเภทผลิตภัณฑ์ มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 บ้านพฤกษา 131 (รังสิต-วงแหวนฯ) TH 358 838 เม.ย.61
2 พาทิโอ พระราม 5 สิรินธร TH 79 287 เม.ย.61
3 บ้านพฤกษา 134 (คลอง7) TH 348 613 พ.ค.61
4 เดอะ คอนเนค 54 (รามอินทรา-มีนบุรี) TH 201 607 พ.ค.61
5 พฤกษา วิลล์ 91/3 (ศาลายา ซอย 5/8) TH 63 168 พ.ค.61
6 บ้านพฤกษา 133 (พระราม2-เอกชัย) TH 309 646 มิ.ย.61
7 เดอะ คอนเนค 53 (วงแหวน-พระราม 9) TH 234 934 มิ.ย.61
8 พฤกษา วิลล์ 110 (ลาดกระบัง) TH 317 925 มิ.ย.61
  รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 8 โครงการ   1,909 5,017  
บ้านเดี่ยว (SDH)
1 เดอะแพลนท์ (เทพารักษ์-บางนา) SDH 254 1,100 พ.ค. 61
2 เดอะแพลนท์ (รังสิตคลอง4-วงแหวน) SDH 331 1,114 มิ.ย. 61
  รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 2 โครงการ   585 2,214  
คอนโดมิเนียม Value Business (CD)
1 เดอะ รีเซิร์ฟ สาทร CD 134 2,783 มิ.ย. 61
  รวมเปิดโครงการอาคารชุด 1 โครงการ   134 2,783  
  รวมเปิดโครงการไตรมาส 2 ปี 2561: 11 โครงการ   2,628 10,015  
No. ชื่อโครงการ ประเภทผลิตภัณฑ์ มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 เดอะ คอนเนค 52 (บางนา-สุวรรณภูมิ) TH 340 958 ม.ค.61
2 พฤกษา วิลล์ 55/3 TH 7 18 ม.ค.61
3 พฤกษา วิลล์ 101 (ถลาง-เทพกษัตรีย์) TH 208 527 ม.ค.61
4 บ้านพฤกษา 114C (เทพารักษ์-เมืองใหม่ฯ) TH 32 62 ก.พ.61
5 พฤกษา วิลล์ 58 TH 5 14 ก.พ.61
6 บ้านพฤกษา 128 สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ TH 369 706 มี.ค.61
7 บ้านพฤกษา 106/2 (บางปู-ตำหรุ) โครงการ 2 TH 470 930 มี.ค.61
8 บ้านพฤกษา 129 อีสเทิร์น-ปลวกแดง TH 432 768 มี.ค.61
9 บ้านพฤกษา 130 หนองจอก-สุวินทวงศ์ TH 281 483 มี.ค.61
10 พฤกษา วิลล์ 82/2 (กะทู้-สามกอง) TH 156 557 มี.ค.61
  รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 10 โครงการ 2,300 5,022  
บ้านเดี่ยว (SDH)
1 บ้านภัสสร 79 (แจ้งวัฒนะ-ชัยพฤกษ์) SDH 193 1,204 ม.ค.61
2 The Plant ฉลองกรุง SDH 104 563 ม.ค.61
3 บ้านภัสสร 77 (สรงประภา) SDH 96 1,227 ก.พ.61
4 บ้านภัสสร 78 (วงแหวน-รามอินทรา) SDH 110 1,313 มี.ค.61
  รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 4 โครงการ   503 4,306  
คอนโดมิเนียม Value Business (CD)
1 เดอะทรี ลาดพร้าว 15 CD 214 529 ม.ค.61
  รวมเปิดโครงการอาคารชุด 1 โครงการ   214 529  
  รวมเปิดโครงการไตรมาส 1 ปี 2561: 15 โครงการ   3,017 9,857  

โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2560

No. ชื่อโครงการ ประเภทผลิตภัณฑ์ มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 บ้านพฤกษา 127 TH 310 565 ต.ค. 60
2 บ้านพฤกษา 96/2 TH 377 627 ต.ค. 60
3 บ้านพฤกษา 126 (เทพารักษ์-กิ่งแก้ว) TH 459 901 พ.ย. 60
4 บ้านพฤกษา 125 ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ 3 TH 403 818 พ.ย. 60
5 พฤกษา วิลล์ 105/1 (รามอินทรา-พระยาสุเรนท์) TH 244 584 พ.ย. 60
6 พฤกษา วิลล์ 98 (พระราม5-บางกรวย 23) TH 197 634 พ.ย. 60
7 พฤกษา วิลล์ 108 TH 313 772 พ.ย. 60
8 ฮาว TH 55 461 พ.ย. 60
  รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 8 โครงการ 2,358 5,364
คอนโดมิเนียม Value Business (CD)
1 พลัมคอนโด ราม60 อินเตอร์เชนจ์ CD 962 1,741 พ.ย. 60
  รวมเปิดโครงการอาคารชุด 1 โครงการ   962 1,741
กลุ่มพรีเมี่ยม (Premium)
1 เดอะ รีเซิร์ฟ สุขุมวิท 61 CD 186 2,723 ธ.ค. 60
  รวมเปิดโครงการพรีเมี่ยม 1 โครงการ   186 2,723  
  รวมเปิดโครงการไตรมาส 4 ปี 2560: 10 โครงการ   3,506 9,827  
No. ชื่อโครงการ ประเภทผลิตภัณฑ์ มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 เดอะ คอนเนค 48 TH 164 540 ส.ค.60
2 พาทิโอ พหลโยธิน TH 124 673 ส.ค.60
3 เดอะ คอนเนค 49 TH 373 978 ก.ย.60
4 เดอะ คอนเนค 51 TH 487 1,048 ก.ย.60
5 พฤกษา วิลล์ 106 (รังสิตคลองสอง) TH 479 1,235 ก.ย.60
  รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 5 โครงการ 1,627 4,475
บ้านเดี่ยว (SDH)
1 บ้านภัสสร 74 (เทพารักษ์-บางนา) SDH 406 1,753 ก.ค.60
2 เดอะแพลนท์ (รังสิต-คลองหลวง) SDH 150 586 ส.ค.60
3 พฤกษา วิลเลจ 49 SDH 421 1,613 ส.ค.60
4  พฤกษา วิลเลจ 50  SDH 265 994 ก.ย.60
5  พฤกษา วิลเลจ 51 SDH 295 968 ก.ย.60
  รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 5 โครงการ   977 3,952
คอนโดมิเนียม Value Business (CD)
1 เดอะ ไพรเวซี่ จรัญ-ราชวิถี สเตชั่น CD 281 847 ส.ค.60
2 เดอะไพรเวซี่ ท่าพระ-อินเตอร์เชนจ์ CD 795 2,352 ส.ค.60
3 เดอะไพรเวซี่ พระราม 9 CD 883 2,190 ก.ย.60
  รวมเปิดโครงการอาคารชุด 3 โครงการ     1,076 3,199
กลุ่มพรีเมี่ยม (Premium)
1 เดอะ รีเซิร์ฟ ประดิพัทธ์ PHR 260 1,653 ส.ค.60
  รวมเปิดโครงการพรีเมี่ยม 1 โครงการ   260 1,653  
  รวมเปิดโครงการไตรมาส 3 ปี 2560: 14 โครงการ   3,940 13,279  
No. ชื่อโครงการ ประเภทผลิตภัณฑ์ มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 เดอะ คอนเนค 44 TH 293 811 เม.ย.60
2 บ้านพฤกษา 120 (กันตนา-กาญจนาภิเษก) TH 472 915 พ.ค.60
3 บ้านพฤกษา 121 (สหพัฒน์-แหลมฉบัง 2) TH 426 857 พ.ค.60
4 บ้านพฤกษา 122 (อมตะ-บายพาส) TH 387 763 พ.ค.60
5 เดอะ คอนเนค 47 (สุวรรณภูมิ 4) TH 418 1,099 พ.ค.60
6 พฤกษา วิลล์ 102 (บางนา-เอแบค) TH 243 513 พ.ค.60
7 พฤกษา วิลล์ 85 TH 493 1,526 พ.ค.60
8 พฤกษา วิลล์ 99 TH 401 863 พ.ค.60
9 พาทิโอ รามอินทรา 1/1 TH 135 748 พ.ค.60
10 บ้านพนาลี 114/1 (เทพารักษ์-เมืองใหม่ฯ) TH 246 688 มิ.ย.60
11 บ้านพฤกษา 114/2 (เทพารักษ์-เมืองใหม่ฯ) TH 473 805 มิ.ย.60
12 บ้านพฤกษา 124  (รังสิต-คลองสี่) TH 427 650 มิ.ย.60
13 พฤกษา วิลล์ 103 TH 469 1,160 มิ.ย.60
14 พฤกษา วิลล์ 104 TH 392 851 มิ.ย.60
15 พฤกษา วิลเลจ 7 (ประชาอุทิศ 90) TH 50 89 มิ.ย.60
  รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 15 โครงการ   5,325 12,338
บ้านเดี่ยว (SDH)
1  บ้านภัสสร 70 (เกาะแก้ว-ภูเก็ต) SDH 161 714 เม.ย.60
2  พฤกษา วิลเลจ 47 (เดอะแพลนท์ อ่อนนุช-มอเตอร์เวย์) SDH 348 1,264 พ.ค.60
3  พฤกษา วิลเลจ 48 (ปิ่นเกล้า-กาญจนาภิเษก) SDH 167 820 พ.ค.60
  รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 3 โครงการ        676 2,797
คอนโดมิเนียม Value Business (CD)
1 พลัม คอนโด แจ้งวัฒนะ เฟต 3 CD 1,172 2,060 เม.ย.60
2 เดอะทรี จรัญสนิทวงศ์ 30 CD 307 1,085 มิ.ย.60
  รวมเปิดโครงการอาคารชุด 2 โครงการ     1,479 3,145
กลุ่มพรีเมี่ยม (Premium)
1 แชปเตอร์วัน ชายน์ บางโพ PHR 609 1,749 พ.ค.60
  รวมเปิดโครงการพรีเมี่ยม 1 โครงการ   609 1,749  
   รวมเปิดโครงการไตรมาส 2 ปี 2560: 21 โครงการ   8,089 20,029  
No. ชื่อโครงการ ประเภทผลิตภัณฑ์ มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 บ้านพฤกษา 118 เลียบวารี TH 496 1,056 ก.พ.60
2 บ้านพฤกษา 74/2 TH 281 480 ก.พ.60
3 บ้านพฤกษา 116 (รังสิต-ธัญบุรี) TH 497 768 ก.พ.60
4 บ้านพฤกษา 119 (รังสิต-คลอง 2) TH 470 829 ก.พ.60
5 บ้านพฤกษา 117 เพชรเกษม 91  TH 319 654 มี.ค.60
6 บ้านพฤกษา 123 (พหลโยธิน-คลองหลวง) TH 294 581 มี.ค.60
7 พฤกษา วิลล์ 100 (พหลโยธิน-คลองหลวง) TH 357 719 มี.ค.60
8 พาทิโอ บางนา-วงแหวน  TH 361 1,282 มี.ค.60
  รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 8 โครงการ 3,075 6,368  
บ้านเดี่ยว (SDH)
1 เดอะแพลนท์ ซินพลีส (บางพลี-ตำหรุ) SDH 247 914 มี.ค.60
2 เดอะแพลนท์ ซินพลีส (ติวานนท์-แจ้งวัฒนะ) SDH 115 512 มี.ค.60
  รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 2 โครงการ   362 1,426  
คอนโดมิเนียม Value Business (CD)
1 เดอะทรี สุขุมวิท 71-เอกมัย CD 886 2,553 มี.ค.60
  รวมเปิดคอนโดมิเนียม (Value) 1 โครงการ   886 2,553  
กลุ่มพรีเมี่ยม (Premium)
1 เดอะ รีเสิร์ฟ ทองหล่อ PHR 110 1,827 มี.ค.60
  รวมเปิดโครงการพรีเมี่ยม 1 โครงการ   110 1,827  
  รวมเปิดโครงการไตรมาส 1 ปี 2560 : 12 โครงการ   4,433 12,175  

โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2559

No. ชื่อโครงการ ประเภทผลิตภัณฑ์ มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 เดอะ คอนเนค 41 (แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์ ) TH 195 745 ก.ค. 59
2 เดอะแพลนท์ และเนเชอร่า เทรนด์ ปิ่นเกล้า TH 377 1,277 ก.ค. 59
3 บ้านพฤกษา 38/3 (ชัยพฤกษ์-วงแหวน) TH 444 683 ส.ค. 59
4 บ้านพฤกษา 102 (ศาลายา-บรมราชชนนี) TH 488 1,104 ส.ค. 59
5 บ้านพฤกษา 112 (กาญจนาภิเษก-รถไฟฟ้าบางไผ่) TH 349 748 ส.ค. 59
6 บ้านพฤกษา 107 (ติวานนท์-รังสิต) TH 490 923 ส.ค. 59
7 เดอะ คอนเนค 42 ( สุวรรณภูมิ3 ) TH 209 555 ส.ค. 59
8 เดอะแพลนท์ และเนเชอร่า เทรนด์ วงแหวน-ลำลูกกาคลอง5 TH 342 1,115 ส.ค. 59
9 พฤกษา วิลเลจ 28/1 TH 33 154 ส.ค. 59
10 บ้านพฤกษา 110 แจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์ TH 428 885 ก.ย. 59
11 บ้านพฤกษา 60A-อาคารพาณิชย์ รังสิต-บางพูน TH 8 34 ก.ย. 59
12 บ้านพฤกษา 111 (รังสิต-บางพูน2) TH 395 639 ก.ย. 59
13 พฤกษา วิลล์ 92 (อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ) TH 494 1,283 ก.ย. 59
14 พฤกษา วิลล์ 99/1 TH 167 372 ก.ย. 59
15 บ้านภัสสร 62 (อาคารที่พักอาศัย) TH 18 87 ก.ย. 59
16 เดอะแพลนท์ (รังสิต-คลอง2) TH 222 718 ก.ย. 59
17 บ้านพฤกษาไพร์ม (วงแหวนฯ-ลำลูกกาคลอง 5) TH 269 647 ก.ย. 59
  รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 17 โครงการ 4,928 11,970  
บ้านเดี่ยว (SDH)
1 เดอะแพลนท์ (อยุธยา) SDH 369 1,234 ก.ค. 59
2 เดอะแพลนท์ (พหลโยธิน-รังสิต) SDH 196 801 ก.ย. 59
3 เดอะแพลนท์ (รังสิต-คลอง3) SDH 284 1,096 ก.ย. 59
4 บ้านภัสสร 69 เพรสทีจ (จตุโชติ-วัชรพล) SDH 165 792 ก.ย. 59
5 ดอะแพลนท์ พระราม2-เพชรเกษม SDH 175 767 ก.ย. 59
6 พฤกษา วิลเลจ 45 SDH 205 858 ก.ย. 59
  รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 6 โครงการ   1,394 5,548  
อาคารชุด (CD)
1 พลัมคอนโด รามคำแหง สเตชั่น CD 1,003 2,331 ก.ค. 59
2 พลัมคอนโด ปิ่นเกล้า สเตชั่น CD 968 2,582 ส.ค. 59
  รวมเปิดโครงการอาคารชุด 2 โครงการ   1,971 4,913  
  รวมเปิดโครงการไตรมาส3 ปี 2559: 25 โครงการ   8,293 22,431  
No. ชื่อโครงการ ประเภทผลิตภัณฑ์ มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 บ้านพฤกษา (ศรีนครินทร์-บางนา) TH 493 841 เม.ย. 59
2 พฤกษา วิลล์ 82/1 TH 195 651 เม.ย. 59
3 บ้านพฤกษา 86/3 TH 258 653 พ.ค. 59
4 บ้านพฤกษา 105 TH 180 263 พ.ค. 59
5 บ้านพฤกษา 106/1 TH 488 830 พ.ค. 59
6 เดอะ คอนเนค 30 TH 95 538 พ.ค. 59
7 บ้านพฤกษา 109 (ประตูน้ำพระอินทร์2) TH 411 655 มิ.ย. 59
8 เดอะ คอนเนค 39 (รัตนาธิเบศร์-ราชพฤกษ์) TH 177 526 มิ.ย. 59
9 พฤกษา วิลล์58/2 (ภูเก็ต-ถลาง) TH 77 186 มิ.ย. 59
10 พฤกษา วิลล์ 89 (รามอินทรา-วงแหวน) TH 211 580 มิ.ย. 59
11 พฤกษา วิลล์ 90 (รังสิต-คลองเปรม) TH 144 370 มิ.ย. 59
12 พฤกษา วิลล์ 86 (ศรีราชา-บ่อวิน) TH 446 774 มิ.ย. 59
13 พฤกษา วิลล์ 87/1 TH 490 1,281 มิ.ย. 59
14 พฤกษา วิลล์ 93 (นครอินทร์-ราชพฤกษ์) TH 138 417 มิ.ย. 59
15 พาทิโอ วิภาวดี สรงประภา TH 183 855 มิ.ย. 59
16 พฤกษา วิลล์ 66/4 TH 61 213 มิ.ย. 59
  รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 16 โครงการ 4,047 9,634  
อาคารชุด (CD)
1 พลัม คอนโด แจ้งวัฒนะ สเตชั่น CD 1,779 2,552 เม.ย. 59
  รวมเปิดโครงการอาคารชุด 1 โครงการ   1,779 2,552  
  รวมเปิดโครงการไตรมาส2 ปี 2559: 17 โครงการ   5,826 12,186  
No. ชื่อโครงการ ประเภทผลิตภัณฑ์ มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 พฤกษา วิลล์ 66/2 (บางนา หนามแดง) TH 493 1,046 ม.ค. 59
2 บ้านพฤกษา 77/1 TH 462 643 ก.พ. 59
3 บ้านพฤกษา 101 (รามอินทรา) TH 299 703 ก.พ. 59
4 บ้านพฤกษา 103 (สำโรง) TH 494 1,030 ก.พ. 59
5 พฤกษา วิลล์ 81 TH 100 471 ก.พ. 59
6 พฤกษา วิลล์ 84 พหลโยธิน TH 328 713 ก.พ. 59
7 พฤกษา วิลล์ 88 TH 361 842 ก.พ. 59
8 บ้านพฤกษา 108 (แหลมฉบัง) TH 231 427 มี.ค. 59
9 พฤกษา วิลล์ 83 TH 227 536 มี.ค. 59
  รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 9 โครงการ   2,995 6,412  
บ้านเดี่ยว (SDH)
1 ภัสสร เพรสทีจ ลุกซ์ พัฒนาการ 44 SDH 178 998 มี.ค. 59
  รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ   178 998  
รวมเปิดโครงการไตรมาส1 ปี 2559: 10 โครงการ 3,173 7,410  

โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2558

No. ชื่อโครงการ ประเภทผลิตภัณฑ์ มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 พฤกษา วิลล์56/1 TH 43 110 ต.ค. 58
2 บ้านพฤกษา 104 สุขุมวิท-แพรกษา TH 356 738 พ.ย. 58
3 THE CONNECT 34 TH 331 1,014 พ.ย. 58
4 พาทิโอ งามวงศ์วาน TH 135 709 พ.ย. 58
5 เนเชอร่า เทรนด์ ประชาอุทิศ TH 443 1,291 พ.ย. 58
6 เดอะแกลเลอร์รี่&เนเชอร่าเทรนด์ TH 484 1,445 พ.ย. 58
  รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 6 โครงการ   1,792 5,307  
บ้านเดี่ยว (SDH)
1 เนเชอร่า&เดอะแกลเลอรี่ พระราม2 SDH 212 1,067 ต.ค. 58
รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ 212 1,067  
อาคารชุด (CD)
1 เดอะไพรเวซี่ ลาดพร้าว-เสนา CD 377 615 พ.ย. 58
รวมเปิดโครงการอาคารชุด 1 โครงการ 377 615  
รวมเปิดโครงการไตรมาส4 ปี 2558: 8 โครงการ   2,381 6,988  
No. ชื่อโครงการ ประเภทผลิตภัณฑ์ มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 The Connect 35 (พัฒนาการ)
TH
366
1,247
ก.ค. 58
2 พฤกษา วิลล์ 66/3
TH
30
110
ส.ค. 58
3 พฤกษา วิลล์ 80
TH
232
707
ส.ค. 58
4 บ้านพฤกษา 95/2
TH
446
978
ก.ย. 58
5 บ้านพฤกษา 100
TH
250
633
ก.ย. 58
6 The Connect 33
TH
393
1,250
ก.ย. 58
7 The Connect 37
TH
495
1,923
ก.ย. 58
  รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 7 โครงการ
2,212
6,848
บ้านเดี่ยว (SDH)
1 The Plant เอ็กซคลูซีค (พัฒนาการ)
SDH
112
1,125
ส.ค. 58
รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ
112
1,125
อาคารชุด (CD)
1 พลัม คอนโด เซ็นทรัล สเตชั่น
CD
2,221
4,391
ส.ค. 58
รวมเปิดโครงการอาคารชุด 1 โครงการ
2,221
4,391
รวมเปิดโครงการไตรมาส3 ปี 2558: 9 โครงการ
4,545
12,364
No. ชื่อโครงการ ประเภทผลิตภัณฑ์ มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 พฤกษา วิลล์59/2 (กะทู้-ป่าตอง)
TH
224
621
เม.ย. 58
2 พฤกษา วิลล์ 75 (เชียงใหม่)
TH
196
611
เม.ย. 58
3 บ้านพฤกษา 98 (บางใหญ่)
TH
180
384
พ.ค. 58
4 บ้านพุทธชาด 28/3
TH
18
43
พ.ค. 58
5 พฤกษา วิลล์ 60/1-5
TH
91
346
พ.ค. 58
6 พฤกษา วิลล์ 62/1
TH
257
532
พ.ค. 58
7 บ้านพฤกษา 84/1
TH
462
1,059
มิ.ย. 58
8 บ้านพฤกษา 97 ชลบุรี
TH
305
714
มิ.ย. 58
9 บ้านพฤกษา 99
TH
495
982
มิ.ย. 58
10 บ้านพนาลี 86/2
TH
341
594
มิ.ย. 58
11 พฤกษา วิลล์ 71/2
TH
237
546
มิ.ย. 58
  รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 11 โครงการ
2,806
6,432
บ้านเดี่ยว (SDH)
1 The Plant เอลิท (พัฒนาการ)
SDH
87
918
มิ.ย. 58
รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ
87
918
อาคารชุด (CD)
1 The Tree เอลิแกนซ์ ติวานนท์
CD
1,338
2,711
มิ.ย. 58
รวมเปิดโครงการอาคารชุด 1 โครงการ
1,338
2,711
รวมเปิดโครงการไตรมาส2 ปี 2558: 13 โครงการ
4,231
10,061
No. ชื่อโครงการ ประเภทผลิตภัณฑ์ มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 พฤกษา วิลล์55/2 TH 353 649 ม.ค. 58
2 THE CONNECT 31 ( ดอนเมือง) TH 381 1,111 ม.ค. 58
3 บ้านพนาลี 74/3 TH 490 752 ก.พ.58
4 บ้านพนาลี 95/1 TH 299 769 ก.พ.58
5 The Connect 32 TH 194 1,015 ก.พ.58
6 วิลเลต ไลท์ (รัตนาธิเบศร์) TH 390 1,125 ก.พ.58
7 บ้านพฤกษา 93 TH 323 599 มี.ค.58
8 พฤกษา วิลล์ 73 TH 470 1,586 มี.ค.58
9 พฤกษา วิลล์ 79 TH 239 490 มี.ค.58
10 พฤกษา วิลเลจ 43/1 TH 292 687 มี.ค.58
  รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 10 โครงการ 3,431 8,784  
บ้านเดี่ยว (SDH)
1 บ้านภัสสร 57 SDH 259 1,630 ม.ค. 58
2 The Palm ภูเก็ต SDH 120 1,237 มี.ค.58
3 พฤกษา วิลเลจ 42 SDH 285 1,621 มี.ค.58
รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 3 โครงการ 664 4,488  
อาคารชุด (CD)
1 Chapter One Mid Town -ลาดพร้าว24 CD 517 1,894 ม.ค. 58
รวมเปิดโครงการอาคารชุด 1 โครงการ 517 1,894  
รวมเปิดโครงการไตรมาส1 ปี 2558: 14 โครงการ 4,612 15,166  

โครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2557

No. ชื่อโครงการ ประเภทผลิตภัณฑ์ มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 บ้านพฤกษา 94
TH
426
882
พ.ย. 57
2 บ้านพฤกษา 96/1
TH
412
569
พ.ย. 57
3 บ้านพนาลี 54/4
TH
7
13
ธ.ค. 57
4 พฤกษา วิลล์ 76 
TH
286
1,315
ธ.ค. 57
5 พฤกษา วิลล์ 77
TH
455
954
ธ.ค. 57
6 พฤกษา วิลล์ 78
TH
386
658
ธ.ค. 57
7 เนเชอร่าเทรนด์ ศรีนครินทร์
TH
343
870
ธ.ค. 57
  รวมเปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์ 7 โครงการ
2,315
5,261
บ้านเดี่ยว (SDH)
1 ภัสสร ไพรด์ เทพารักษ์ 
SDH
364
1,137
ต.ค. 57
2 เดอะแพลนท์ ซิมพลีส (รามคำแหง)
SDH
181
771
พ.ย. 57
  รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 2 โครงการ
545
1,908
อาคารชุด (CD)
1 พลัม คอนโด แหลมฉบัง
CD
762
1,072
พ.ย. 57
  รวมเปิดโครงการอาคารชุด 1 โครงการ
762
1,072
รวมเปิดโครงการไตรมาส4 ปี 2557: 10 โครงการ
3,622
8,241
No. ชื่อโครงการ ประเภทผลิตภัณฑ์ มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 บ้านพฤกษา 60/1
TH
491
726
ก.ค. 57
2 บ้านพุทธชาด 77/2 (สุขสวัสดิ์)
TH
211
308
ส.ค. 57
3 พฤกษา วิลล์ 68
TH
243
1,210
ส.ค. 57
4 พฤกษา วิลล์ 70
TH
296
648
ก.ย. 57
5 พฤกษาทาวน์ (พรีเว่ รามอินทรา117)
TH
163
395
ก.ย. 57
6 พฤกษาทาวน์ (พรีเว่ อ่อนนุช)
TH
124
325
ก.ย. 57
7 พฤกษา วิลล์ 74 (ชลบุรี)
TH
280
502
ก.ย. 57
  รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 7 โครงการ
1,808
4,114
บ้านเดี่ยว (SDH)
1 The Plant Simpls (พหลโยธิน) 
SDH
265
1,287
ก.ค. 57
2 The Plant เอ็กซคลูซีค แจ้งวัฒนะ
SDH
133
1,027
ส.ค. 57
3 พฤกษา วิลเลจ 43/2 (ดอนเมือง)
SDH
388
1,451
ส.ค. 57
  รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 3 โครงการ
786
3,765
อาคารชุด (CD)
1 The Signature by Urbano (N7)
CD
253
2,061
ก.ค. 57
2 พลัม คอนโด สามัคคี
CD
899
914
ส.ค. 57
3 พลัม คอนโด พาร์ค รังสิต
CD
3,150
3,064
ส.ค. 57
4 เดอะ ทรี ริโอ บางอ้อ
CD
1,419
3,778
ก.ย. 57
  รวมเปิดโครงการอาคารชุด 1 โครงการ
5,721
9,817
รวมเปิดโครงการไตรมาส3 ปี 2557: 14 โครงการ
8,315
17,696
No. ชื่อโครงการ ประเภทผลิตภัณฑ์ มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 พฤกษา วิลล์ 46/2 (รังสิต)
TH
242
361
เม.ย. 57
2 บ้านพฤกษา 64/2 (รังสิต)
TH
298
413
พ.ค. 57
3 บ้านพฤกษา 90 (ชลบุรี)
TH
236
488
พ.ค. 57
4 บ้านพฤกษา 87/1 (ศรีนครินทร์)
TH
495
1,106
พ.ค. 57
5 พฤกษา วิลล์ 66/1 (บางนา)
TH
431
893
พ.ค. 57
6 พฤกษา วิลล์ 72 
TH
250
509
พ.ค. 57
7 The Connect 27 (สวนหลวง)
TH
294
922
พ.ค. 57
8 The Connect 28 (วัชรพล)
TH
307
805
พ.ค. 57
9 บ้านพฤกษา 91
TH
221
729
มิ.ย. 57
10 พฤกษา วิลล์ 63/2 (พระราม5-วงศ์สว่าง)
TH
133
550
มิ.ย. 57
11 พฤกษา วิลล์ 64
TH
396
1,317
มิ.ย. 57
12 พฤกษา วิลล์ 65/2 (ศรีสมาน)
TH
152
707
มิ.ย. 57
13 THE CONNECT 29 (สุวรรณภูมิ 2)
TH
323
756
มิ.ย. 57
14 วิลลเต ไลท์ (ติวานนท์)
TH
113
319
มิ.ย. 57
  รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 14 โครงการ
3,891
9,875
บ้านเดี่ยว (SDH)
1 The Plant (ศรีนครินทร์)
SDH
231
1,008
เม.ย. 57
2 The Plant (เชียงใหม่)
SDH
169
798
เม.ย. 57
3 บ้านภัสสร 51 (ปิ่นเกล้า)
SDH
326
1,076
พ.ค. 57
4 บ้านภัสสร 49 (ศรีนครินทร์)
SDH
301
1,131
พ.ค. 57
5 The Plant Estique (พัฒนาการ)
SDH
179
1,227
มิ.ย. 57
  รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 5 โครงการ
1,206
5,240
อาคารชุด (CD)
1 FUSE มิติ สุทธิสาร-รัชดา
CD
281
911
พ.ค. 57
  รวมเปิดโครงการอาคารชุด 1 โครงการ
281
911
รวมเปิดโครงการไตรมาส2 ปี 2557: 20 โครงการ
5,378
16,026
No. ชื่อโครงการ ประเภทผลิตภัณฑ์ มูลค่าโครงการ เปิดตัว
ยูนิต ล้านบาท
ทาวน์เฮาส์ (TH)
1 เดอะ คอนเนค 11/1 
TH
29
77
ม.ค. 57
2 บ้านพฤกษา 92
TH
249
319
ก.พ.57
3 วิลลเต ไลท์ (ราชพฤกษ์)
TH
291
827
ก.พ.57
4 พฤกษาทาวน์ เน็กซ์ ลอฟท์ (บางนา กม.5)
TH
239
633
ก.พ.57
5 พฤกษา วิลล์ 69
TH
158
297
มี.ค.57
6 พฤกษา วิลล์ 71/1 (แหลมฉบัง)
TH
260
519
มี.ค.57
  รวมเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ 6 โครงการ
1,226
2,672
บ้านเดี่ยว (SDH)
1 The Plant (ภูเก็ต)
SDH
231
870
ก.พ.57
2 พฤกษา วิลเลจ 40
SDH
167
759
ก.พ.57
3 ภัสสร ไพรด์ (เชียงใหม่)
SDH
151
513
มี.ค.57
4 The Palm พัฒนาการ
SDH
179
1,952
มี.ค.57
5 พฤกษา วิลเลจ 37
SDH
187
831
มี.ค.57
6 พฤกษา วิลเลจ 41
SDH
262
1,084
มี.ค.57
7 พฤกษา วิลเลจ 44
SDH
132
587
มี.ค.57
  รวมเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 7 โครงการ
1,309
6,596
อาคารชุด (CD)
1 เดอะไพรเวซี่ (ประชาอุทิศ)
CD
236
406
ก.พ.57
2 พลัมพรีเมี่ยม พหลโยธิน 89 (เฟต1)
CD
951
1,066
มี.ค.57
3 Chapter One The Camplus ลาดพร้าว ซอย1
CD
180
485
มี.ค.57
4 พลัมคอนโดเอ็กซ์ตร้า พระราม2
CD
2,069
3,203
มี.ค.57
5 เดอะไพรเวซี่ (รัชดา)
CD
199
520
มี.ค.57
  รวมเปิดโครงการอาคารชุด 5 โครงการ
3,635
5,680
รวมเปิดโครงการไตรมาส1 ปี 2557: 18 โครงการ
6,170
14,948