ยอดขายและรายได้ (ล้านบาท)

* รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ยอดขายและรายได้แบ่งตามประเภท (ล้านบาท)

* รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ทาวน์เฮ้าส์
บ้านเดี่ยว
บ้านเดี่ยว
พรีเมียม
อื่นๆ
ยอดขายแบ่งตามประเภท
ยอดขายแบ่งตามประเภท 1Q 2565 2Q 2565 3Q 2565 4Q 2565 2565
หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) %
ทาวน์เฮ้าส์ 1,070 2,801 1,070 2,801 52%
บ้านเดี่ยว 310 1,706 310 1,706 32%
คอนโดมิเนียม 423 838 423 838/ 16%
รวม 1,803 5,344 - - - - - - 1,803 5,344 100%
รายได้แบ่งตามประเภท
รายได้แบ่งตามประเภท 1Q 2565 2Q 2565 3Q 2565 4Q 2565 2565
หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) %
ทาวน์เฮ้าส์ 984 2,461 984 2,461 43%
บ้านเดี่ยว 218 1,143 218 1,143 20%
คอนโดมิเนียม 486 1,432 486 1,432 25%
อื่นๆ 0 643 0 643 11%
รวม 1,688 5,679 0 0 0 0 0 0 1,688 5,679 100%
โครงการเปิดใหม่
โครงการเปิดใหม่ 1Q 2565 2Q 2565 3Q 2565 4Q 2565 2565
หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท)
ทาวน์เฮ้าส์ 3 9 3 9
บ้านเดี่ยว
คอนโดมิเนียม
รวม 3 9 0 0 0 0 0 0 3 9