ยอดขายและรายได้

* รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ยอดขายและรายได้แบ่งตามประเภท

* รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ทาวน์เฮ้าส์
บ้านเดี่ยว
บ้านเดี่ยว
พรีเมียม
อื่นๆ
ยอดขายแบ่งตามประเภท
ยอดขายแบ่งตามประเภท 1Q 2564 2Q 2564 3Q 2564 4Q 2564 2564
หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) %
ทาวน์เฮ้าส์ 1,557 3,783 1,703 4,185 1,338 3,286 1,252 2,984 5,850 14,238 56%
บ้านเดี่ยว 347 1,779 349 1,718 300 1,422 318 1,645 1,314 6,563 26%
คอนโดมิเนียม 639 1,378 766 1,322 485 1,194 505 732 2,395 4,626 18%
รวม 2,543 6,940 2,818 7,225 2,123 5,902 2,075 5,361 9,559 25,428 100%
รายได้แบ่งตามประเภท
รายได้แบ่งตามประเภท 1Q 2564 2Q 2564 3Q 2564 4Q 2564 2564
หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) %
ทาวน์เฮ้าส์ 1,453 3,280 1,500 3,473 1,266 3,034 1,435 3,594 5,711 13,562 48%
บ้านเดี่ยว 365 1,781 302 1,529 250 1,255 311 1,540 1,057 5,925 21%
คอนโดมิเนียม 668 1,827 620 1,332 517 1,533 1,085 3,224 2,634 7,916 28%
อื่นๆ 0 0 0 0 0 148 0 489 0 638 2%
รวม 2,486 6,888 2,422 6,334 2,033 5,970 2,831 8,848 9,402 28,041 100%