การพัฒนาอย่างยั่งยืน

PSH มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ที่มีธุรกิจและบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ และสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

นโยบาย และแนวทาง

บริษัท พฤษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นสนับสนุนในด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงมีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) และการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) ซึ่งกำหนดหลักการ 8 ข้อ ได้แก่ การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และการมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

กิจกรรมเพื่อสังคม

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน