พฤกษายังคงยึดมั่นถือมั่น อย่างไม่เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา 27 ปี นั่นก็คือ ใส่ใจในคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดี การใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการใส่ใจสังคม และมอบโอกาสที่ดี

ในปี 2563 ประชากรทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ต่างล้วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สังคมเกิดความเปลี่ยนแปลง เกิดเป็นวิถีแห่งความปกติใหม่ (New Normal) ซึ่งเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากอดีต และกลายมาเป็นแนวทางปฏิบัติใหม่ ที่เราทุกคนต่างก็ต้องปรับตัว ที่พฤกษาเองเราก็ได้มีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลง ปรับกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

แต่สิ่งหนึ่งที่พฤกษายังคงยึดมั่นถือมั่นอย่างไม่เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา 27 ปี นั่นก็คือ ใส่ใจในคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี โดยในปีนี้ได้ใช้ความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ เพื่อช่วยเหลือสังคมท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการเปิดศูนย์ Hotline สายด่วนเฉพาะกิจของคลินิกบ้านหมอวิมุตภายใต้ โรงพยาบาลวิมุตในเครือพฤกษา ให้คำปรึกษาแก่พนักงานและคนไทย ทั่วประเทศที่มีข้อสงสัยหรือกังวลใจเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยต้านการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 ตามเจตนารมณ์ของโรงพยาบาลวิมุตที่เกิดขึ้นบนความตั้งใจที่อยากให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง อีกทั้งยังได้มีการมอบเจลแอลกอฮอล์ แก่กลุ่มคนตาบอด และยังมีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2020 ให้กับพนักงานเก็บขยะและพนักงานกวาดถนนของสำนักงานเขตพญาไท ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงและมีโอกาสติดเชื้อสูง เนื่องจากต้องปฏิบัติงานสัมผัสกับเชื้อโรค ซึ่งดำเนินการโดยทีมแพทย์ และพยาบาลจากคลินิกบ้านหมอวิมุต ภายใต้โรงพยาบาลวิมุตด้วย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) ในเรื่อง การใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของพฤกษา ในฐานะนักพัฒนาที่ดินที่มุ่งสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยในสังคมที่ดีเพื่อยกระดับการใช้ชีวิตคนไทย จึงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้คนในชุมชนดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างใส่ใจและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้ริเริ่มโครงการ เปลี่ยน "ขยะ" เป็น "โอกาสเพื่อสังคม" หรือ "Recycle for Better Life" ซึ่งเป็นโครงการที่เชิญชวนลูกบ้านและชุมชนใกล้เคียงร่วมบริจาคขยะที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลใหม่ ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการส่งมอบยังผู้ที่ต้องการหรือขาดแคลน นำร่องโครงการแรกที่บ้านพฤกษา 111 รังสิต-บางพูน 2 อีกทั้งยังได้ต่อยอดความร่วมมือกับโครงการ "วน" รณรงค์ให้ลูกบ้านแยกขยะพลาสติก เพื่อนำกลับมารีไซเคิลใหม่ นำร่องที่โครงการพลัมคอนโด แจ้งวัฒนะ สเตชั่น 1-3 และพลัมฯ มิกซ์ แจ้งวัฒนะ เดอะแพลนท์ เอลิท พัฒนาการ และ เดอะ คอนเนค พัฒนาการ 38 นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินโครงการ "บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa" ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น สร้างและปรับปรุงสภาพบ้านให้คนพิการ ซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการ เพื่อตอบแทนสังคมของบริษัทฯ ภายใต้นโยบายเพื่อความยั่งยืน ในเรื่องการใส่ใจสังคมและมอบโอกาสที่ดี เพื่อช่วยส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถนะของคนพิการให้กลับมาแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้สามารถดำรงชีวิตโดยพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน

และด้วยการดำเนินงานที่ผ่านมาที่ยึดมั่นในเรื่องความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ พฤกษาได้รับการยกย่องด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับนานาชาติ รางวัล ASEAN CG Scorecard Award และได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จากการยึดมั่นธรรมาภิบาลองค์กร อย่างต่อเนื่อง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้วยการกำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ร่วมกับการส่งเสริมการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมกันนี้ยังได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซึ่งพฤกษาเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรก และรายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ สะท้อนถึงเป้าหมายองค์กร "พฤกษา ใส่ใจ...เพื่อทั้งชีวิต" ได้เป็นอย่างดี และในปีนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สำหรับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

ท้ายสุดนี้ พฤกษาขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สังคม และชุมชน ที่มีส่วนร่วม สนับสนุน และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความยั่งยืน

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)