Activities

PSH aims to be a top Thai diversified property company that delivers end-to-end modern urban lifestyles to customers.
Back

พฤกษา โฮลดิ้ง มอบทุนพฤกษา ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ประจำปี 2560

คุณธีรเดช เกิดสำอางค์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจทาวน์เฮาส์ 1 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) มอบ “ทุนพฤกษา ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ประจำปี 2560” แก่นิสิต/นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาการก่อสร้าง จาก 12 สถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก รวมทั้งสิ้น 34 ทุน รวมเป็นเงิน 1,350,000 บาท

โครงการ “ทุนพฤกษา” เป็นหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ของบริษัท ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ที่ บริษัทฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้มอบทุนพฤกษา ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จำนวนรวมทั้งสิ้น 517 ทุน รวมเป็นเงิน 3,868,500 บาท และในการจัดพิธีมอบทุนพฤกษา บริษัทฯ ยังได้ร่วมสนับสนุนอาหารว่าง “ขนมปังเพื่อสุขภาพ” ซึ่งเป็นสินค้าโอทอป (OTOP) จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย CSR ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสังคม และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับชุมชน (Community-Friendly Business) มาอย่างต่อเนื่อง