Activities

PSH aims to be a top Thai diversified property company that delivers end-to-end modern urban lifestyles to customers.
Back

Pruksa Community Care 2017 : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสามแยกบางคูลัด

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ SBU : TH1 ร่วมส่งมอบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียนสามแยกบางคูลัด ภายใต้โครงการ Pruksa Community Care ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่บริษัทฯ จัดขึ้น เพื่อดูแลและช่วยเหลือชุมชนโดยรอบโครงการ รวมถึงสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับบริษัทฯ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการก่อสร้างโครงการ

โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมชาย ตัณฑพฤกษ์ผล EVP-TH1 เป็นผู้แทนของบริษัทฯ คุณชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ คุณไพโรจน์ คลังนุช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และคุณสุรัช จั่นเพชร ประธานกรรมการสถานศึกษา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เยาวชนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการนำร่องที่ร่วมกับสายงาน TH1 และยังเป็นกิจกรรมที่ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs: Sustainable Development Goals 2030) ในการส่งเสริมให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างพอเพียงที่ยั่งยืนต่อไป