บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกมูลค่า 10,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งจะลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ธุรกิจโรงพยาบาล (Healthcare Business) และธุรกิจที่มีความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) ที่มั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ จะลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ให้มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ

ธุรกิจหลัก ให้มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า
75%

ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกมูลค่า
10,000 บาท

(หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

บริษัทฯ ได้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นครั้งแรกในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ภายใต้สัญลักษณ์ “PSH”