บริษัทหลักทรัพย์ ชื่อ-สกุล อีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม therdsak@asiaplus.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) คุณนวลพรรณ น้อยรัชชุกร nuanpun@asiaplus.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด คุณณัชพล ชีวะวิชวาลกุล nutchapol.ch@asiawealth.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ บีอ็นพี พารีบาส์ จำกัด คุณชุติมา วรมนตรี chutima.wor@acls.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) คุณนฤมล เอกสมุทร narumon.e@bualuang.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) คุณสมนันท์ ผลสมบูรณ์โชค samanun.polsomboonchok@th.nomura.com
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด  คุณพรทิภา ระยับแสงเดือน pornthipa.ra@cimb.com
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด คุณสุรีย์พร ศิริศันสนียวงศ์ sureeporn.sirisansaneeyawong@citi.com
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด คุณสรภพ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ soraphob.panpiemras@clsa.com
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด คุณ ณัฐวุฒิ ศิวะรุจิวงค์ nathavut@dbtisco.com
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  คุณจันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล  chanpens@th.dbsvickers.com
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) คุณธัญญธร ทรงวุฒิ thanyatorn.s@fnsyrus.com
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด คุณวิลาสินี บุญมาสูงทรง wilasinee@globlexsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด คุณจักรพันธ์ พรพรรณรัตน์ kae.pornpunnarath@jpmorgan.com
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณสรพงษ์ จักรธีรังกูร sorapong.j@kasikornsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณรัฐศักดิ์ พิริยะอนนท์ ratasakp@kgi.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เคซี ซีมิโก้ จำกัด คุณวรรัตน์ เผ่าภคะ woraratp@ktzmico.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณอำนาจ โงสว่าง amnart.n@ktbst.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) คุณศิริพร ไกรรส siriporn.kr@lhsec.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด คุณวริศรา เด่นวรลักษณ์ bo.denworalak@macquarie.com
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณเติมพร ตันติวิวัฒน์ termporn.t@maybank-ke.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณวนิดา ไกสเล่อร์ wanida.ge@th.oskgroup.com
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) คุณจิราภรณ์ ลินมณีโชติ jiraporn@phatrasecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณดนัย ตุลยาพิศิษฐ์ชัย danait@phillip.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด คุณสิริการณ์ กฤษฏิ์นิพัทธ์ sirikarn.krisnipat@scb.co.th 
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) คุณพรรณารายณ์ วงชาลี phannarai.von@thanachartsec.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด คุณวฤณ มหาดำรงค์กุล v-rin@trinitythai.com
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด คุณณัฐจุฑา ณ พัทลุง natchutha.na-pattaloong@ubs.com
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณพีระวัฒน์ เด่นธนานันต์ peerawat@uobkayhian.co.th