นโยบายและประวัติการจ่ายเงินปันผล

นโยบายและประวัติการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ในอัตรารวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีและเงินทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมายแล้ว โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อไปลงทุนในบริษัทอื่นเป็นหลัก โดยในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ นอกจากจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าไปลงทุนแล้ว ยังขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนอีกด้วย โดยในปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) และ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด แต่เนื่องจากบริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด อยู่ในช่วงลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลและยังไม่มีรายได้ ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ความจำเป็นและความเหมาะสม รวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นมีดังนี้
สำหรับผลการดำเนินงาน กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท) กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท) อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (งบการเงินรวม) เงินปันผลต่อหุ้น อัตราร้อยละของการจ่ายเงินปันผล (%) วันที่จ่ายเงินปันผล
2564 2,403.32 2,352.64 1.07 0.96* 90 20 พ.ค. 2565
เงินปันผลระหว่างกาล 2564 1,054.98 1,033.61 0.47 0.31 66.0 10 ก.ย. 2564
2563 2,826.75 2,770.63 1.27 0.96(1) 76.0 21 พ.ค. 2564
เงินปันผลระหว่างกาล 2563 1,365.53 1,338.71 0.61 0.31 50.7 8 ก.ย. 2563
2562 5,459.05 5,358.81 2.45 1.55 63.3 8 พ.ค. 2563
เงินปันผลระหว่างกาล 2562 2,667.19 2,618.16 1.20 0.60(2) 50.2 6 ก.ย. 2562
2561 6,130.78 6,022.37 2.75 1.55 56.33 22 พ.ค. 2562
เงินปันผลระหว่างกาล 2561 2,469.60 2,425.78 1.11 0.55 49.6 7 ก.ย. 2561
2560 5,574.13 5,456.42 2.50 2.09 84.0 23 พ.ค. 2561
หมายเหตุ :

1) ปี 2563 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อัตราหุ้นละ 0.31 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.96 บาทต่อหุ้นของรอบปีผลประกอบการปี 2563

2) ปี 2562 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อัตราหุ้นละ 0.55 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลอัตราหุ้นละ 1.55 บาทต่อหุ้นของรอบปีผลประกอบการปี 2562

*ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.96 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,101 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท ทำให้คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,423 ล้านบาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2565