ส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท) 2560 2561 2562 2563 2564
สินทรัพย์รวม 72,244 81,845 86,782 78,273 72,052
หนี้สินรวม 33,584 39,971 42,990 35,227 27,979
ส่วนของผู้ถือหุ้น 37,909 41,171 43,056 43,047 44,072
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 750 704 736 740 748
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 43,935 44,901 39,885 29,244 28,041
รายได้จากธุรกิจโรงพยาบาล - - - - 270
รายได้รวม 44,113 45,071 40,152 29,513 28,430
กำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 15,713 16,086 14,131 9,368 8,165
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 8,537 8,430 7,060 5,437 4,754
กำไรสุทธิสำหรับปี 5,574 6,131 5,459 2,827 2,403
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 5,456 6,022 5,359 2,771 2,353
ข้อมูลต่อหุ้น
มูคค่าหุ้นชำระแล้ว (ล้านบาท) 2,187 2,189 2,189 2,189 2,189
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น) 2,187 2,189 2,189 2,189 2,189
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 17.3 18.8 19.7 19.7 20.1
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.50 2.75 2.45 1.27 1.07
ราคาหุ้น ณ ปลายงวด (บาท) 23.5 17.3 14.8 12.5 13.0
ราคาหุ้น / กำไรต่อหุ้น (เท่า) 9.4 6.3 6.0 9.9 12.1
ราคาหุ้น / มูลค่าทางบัญชี (เท่า) 1.4 0.9 0.8 0.6 0.6
ขนาดของมูลค่าหุ้นในตลาด (ล้านบาท) 51,390 37,861 32,390 27,356 28,451
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราหมุนเวียนเฉลี่ยของสินทรัพย์ (เท่า) 0.64 0.58 0.48 0.38 0.38
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ (%) 10.6 10.2 8.7 6.5 3.2
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 14.9 15.2 12.7 9.0 5.4
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 35.8 35.8 35.4 32.0 28.4
อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.4 13.4 13.4 9.4 8.3
อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.89 0.97 1.00 0.80 0.65
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ล้านบาท) 24,300 27,100 31,100 25,007 19,111
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.64 0.66 0.72 0.58 0.44
ส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท) 2Q63 3Q63 4Q63 1Q64 2Q64 3Q64 4Q64
สินทรัพย์รวม 85,082 82,150 78,273 76,741 75,118 72,673 72,052
หนี้สินรวม 42,093 39,224 35,227 32,326 32,446 30,330 27,979
ส่วนของผู้ถือหุ้น 42,265 42,204 43,047 43,665 42,672 42,343 44,072
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 724 723 740 750 733 728 748
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 6,166 6,353 9,584 6,888 6,334 5,970 8,848
รายได้จากธุรกิจโรงพยาบาล - - - - 28 88 154
รายได้รวม 6,223 6,402 9,712 6,897 6,389 6,091 6,091
กำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,966 2,038 2,803 1,836 1,850 1,777 2,701
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,339 1,156 1,673 1,039 1,099 1,179 1,437
กำไรสุทธิสำหรับปี 426 616 845 616 439 340 1,009
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 417 603 829 606 427 331 988
ข้อมูลต่อหุ้น
มูคค่าหุ้นชำระแล้ว (ล้านบาท) 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น) 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 19.3 19.3 19.7 20.0 19.5 19.3 20.1
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.19 0.28 0.38 0.28 0.20 0.15 0.45
ราคาหุ้น ณ ปลายงวด (บาท) 11.5 10.8 12.5 12.8 13.8 13.0 13.0
ราคาหุ้น / กำไรต่อหุ้น (เท่า) 6.2 6.3 9.9 11.4 12.2 6.5 12.1
ราคาหุ้น / มูลค่าทางบัญชี (เท่า) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6
ขนาดของมูลค่าหุ้นในตลาด (ล้านบาท) 25,168 23,636 27,356 28,013 30,201 28,451 28,451
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราหมุนเวียนเฉลี่ยของสินทรัพย์ (เท่า) 0.40 0.38 0.36 0.35 0.37 0.38 0.38
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ (%) 6.8 6.5 3.4 2.9 3.1 2.9 3.2
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 9.7 9.0 6.4 5.6 5.8 5.8 5.4
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 31.9 32.1 29.3 26.7 28.4 28.3 29.7
อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.7 9.4 8.5 8.8 6.7 5.5 11.0
อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.00 0.93 0.80 0.74 0.74 0.70 0.65
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ล้านบาท) 30,150 28,157 25,007 23,507 22,857 20,807 19,111
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.71 0.67 0.58 0.54 0.54 0.49 0.44