ผู้ถือหุ้นรายย่อย

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
12,356 คน
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
28.36

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
12,880 คน
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
98.61
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น เปอร์เซ็นต์การถือหุ้น (%)
1 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ 1,318,190,000 60.23%
2 น.ส. มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์ 85,000,000 3.88%
3 นาง ทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์ 85,000,000 3.88%
4 น.ส. ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์ 85,000,000 3.88%
5 สำนักงานประกันสังคม 62,223,100 2.84%
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 44,181,400 2.02%
7 นาง รัตนา พรมสวัสดิ์ 38,545,743 1.76%
8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 18,070,952 0.83%
9 STATE STREET EUROPE LIMITED 14,532,19 0.66%
10 นาย จีระเทพ พรมสวัสดิ์ 13,000,000 0.59%
รวม 10 อันดับแรก 1,750,664,414 80.57%
จำนวนหุ้นทั้งหมด 2,188,504,922