นโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ที่จะช่วยสร้างคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ ลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการ และการมีธรรมาภิบาลที่ดี ไปพร้อมๆ กับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศและสากล (Sustainable Development Goals : SDGs) ด้วยการนำ Core Business ของพฤกษา ผนวกกับความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของบริษัทฯ สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ทุกความต้องการให้กับทุกคน โดยมุ่งให้ความใส่ใจใน 3 ด้านหลักๆ ได้แก่

ใส่ใจคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี
(Heart to Home)
เพื่อส่งมอบที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า
ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(Heart to Earth)
ในทุกกระบวนการผลิต เพื่อลดโลกร้อน
ใส่ใจสังคมและให้โอกาสที่ดี
(Heart to Society)
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคม