จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2562 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคม และความเป็นอยู่ของประชากรทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย สังคมเกิดความเปลียนแปลง เกิดเป็นวิถีแห่งความปกติใหม่ (NEW NORMAL) ที่่เราทุุกคนต่างก็ต้องปรับตัว

อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่พฤกษายังคงยึดมั่นถือมั่นอย่างไม่เปลี่ยนแปลงนั่นก็คือ การดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคม โดยใช้ความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพเพื่อช่วยเหลือสังคมท่ามกลาง สถานการณ์ COVID-19 ด้วยการเปิดศูนย์ Hotline สายด่วนเฉพาะกิจ ของโรงพยาบาลวิมุต ในเครือพฤกษา ให้คำปรึกษาแก่พนักงานและ คนไทยทั่วประเทศที่มีข้อสงสัยหรือกังวลใจเกี่ยวกับ COVID-19 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยต้านการแพร่กระจายของ COVID-19 ตามเจตนารมย์ของโรงพยาบาลวิมุิต ที่เกิดขึ้นบนความตั้งใจที่อยากให้ คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง อีกทั้งยังได้มีการมอบเจลแอลกอฮอล์แก่ กลุ่มคนตาบอดและยังมีการจัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2020 ให้กับพนักงานเก็บขยะและพนักงานกวาดถนนของสำนักงาน เขตพญาไท ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงและมีโอกาสติดเชื้อสูง เนื่องจาก ต้องปฏิบัติงานสัมผัสกับเชื้อโรค ซึ่งดำเนินการโดยทีมแพทย์และ พยาบาลจากคลินิกบ้านหมอวิมุต ภายใต้โรงพยาบาลวิมุตด้วย

นอกจากนี้หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) ได้แก่ การใส่ใจ…เพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ Heart to Earth โดยกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของพฤกษาในฐานะนักพัฒนาที่ดินที่มุ่งสร้างสรรค์ ที่อยู่อาศัยในสังคมที่ดีเพื่อยกระดับการใช้ชีวิตคนไทย จึงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้คนในชุมชนดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างใส่ใจและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้ริเริ่มโครงการเปลี่ยน “ขยะ” เป็น “โอกาสเพื่อสังคม” หรือ “Recycle for Better Life” ซึ่งเป็นโครงการที่ เชิญชวนลูกบ้านและชุมชนใกล้เคียงร่วมบริจาคขยะที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลใหม่ ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการส่งมอบต่อให้ยังผู้ที่ต้องการหรือขาดแคลน นำร่องโครงการแรกที่บ้านพฤกษา 111 รังสิต-บางพูน 2 อีกทั้งยังได้ต่อยอดความร่วมมือกับโครงการ “วน” รณรงค์ให้ลูกบ้าน แยกขยะพลาสติกเพื่อนำกลับมารีไซเคิลใหม่ นำร่องที่โครงการ พลัม คอนโด แจ้งวัฒนะ สเตชั่น 1-3 และพลัม คอนโด มิกซ์ แจ้งวัฒนะ เดอะแพลนท์ เอลิท พัฒนาการ และ เดอะ คอนเนค พัฒนาการ 38 นอกจากนี้ยังได้ดำเนินโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa” ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในจังหวัด ขอนแก่น สร้างและปรับปรุงสภาพบ้านให้คนพิการซึ่งโครงการนี้เป็น หนึ่งในโครงการเพื่อตอบแทนสังคมของบริษัทฯ ภายใต้นโยบายเพื่อความยั่ง ยืนในเรื่องการใส่ใจและมอบโอกาสที่ดีเพื่อสังคม หรือ Heart to Society เพื่อช่วยส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถนะของคนพิการให้กลับมาแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้สามารถดำรงชีวิตโดยพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่่างยั่งยืน

และด้วยการดำเนินงานที่ผ่านมาที่ยึดมั่นในเรื่องความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จึงได้มอบรางวัลชมเชย องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) จากการยึดมั่นธรรมาภิบาลองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้วยการกำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันร่วมกับการส่งเสริมการดำเนินงานอย่างเป็นรููปธรรมในองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมกันนี้ยังได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริิโภค (สคบ.) ซึ่งพฤกษาเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ รายแรกและรายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ สะท้อนถึงเป้าหมายองค์กร “พฤกษาใส่ใจ...เพื่อทั้งชีวิต” ได้เป็นอย่างดี

และในปี 2564 จะนับเป็นก้าวแรกที่โรงพยาบาลวิมุตจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กร “วิมุต มุ่งมั่น ตั้งใจรักษาให้คนไทยมีสุุขภาพแข็งแรง พ้นทุกข์จากการเจ็บป่วย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เข้าถึงการรักษาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใส่ใจดููแลคนไข้เสมือนคนในครอบครัวตรวจวินิจฉัย และรักษาได้ตรงจุดด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมยาที่มีคุณภาพประทับใจการบริการรักษาที่มีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายที่เข้าถึงได้” ดังนั้นในปี 2564 จึงเป็นอีกปีหนึ่งที่จะถูกบันทึกใน หน้าประวัติศาตร์และเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญก้าวที่ยิ่งใหญ่ของ พฤกษา โฮลดิ้ง อีกครั้ง

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ประธานกรรมการบริษัท
นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม