นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์
นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง
นายวิเชียร เมฆตระการ
นายวิเชียร เมฆตระการ
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายปิยะ  ประยงค์
นายปิยะ ประยงค์
กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล
นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล
กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง
นางสาวพรภัทร องนิธิวัฒน์
นางสาวพรภัทร องนิธิวัฒน์
กรรมการบริหาร / รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินกลุ่ม
นายพรเทพ ศุภธราธาร
นายพรเทพ ศุภธราธาร
กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดซื้อจัดจ้าง และซัพพลายเชนกลุ่ม
นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล
นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล
กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม
นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น
นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น
กรรมการบริหาร / รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารทรัพยาการบุคคลกลุ่ม