อธิบายความเป็นมาของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เกิดจากการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท โดย บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท โดยการแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของ บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง ซึ่งมีสิทธิและเงื่อนไขเหมือนกับหุ้นสามัญเดิมของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ทุกประการ โดยมี อัตราการแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 ต่อ 1

ทางบริษัทยังคงทำการศึกษาธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถสร้างรายได้แบบต่อเนื่องให้บริษัท ประมาณ 5 – 10% ของรายได้รวมในอนาคต เพื่อจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งและลดความผันผวนทางรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราจะเป็น กลุ่มลูกค้าระดับ Medium เป็นหลัก และอาจจะมีบางส่วนเป็นกลุ่ม Medical Tourism ด้วย

เนื่องจากขนาดของมูลค่าตลาดในธุรกิจโรงพยาบาลค่อนข้างใหญ่ และยังมีช่องว่างทางด้านราคาและบริการของโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนค่อนข้างมาก ดังนั้นหากธุรกิจโรงพยาบาลแห่งแรกของบริษัทประสบความสำเร็จ ก็จะมีศักยภาพในการขยายในอนาคตได้อีกมาก

รายได้ต่อเนื่องของธุรกิจใหม่ควรมาจากธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาก็เป็นได้รวมถึงธุรกิจสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทพร้อมกับรักษาสัดส่วนอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทให้คงอยู่ในระดับที่ดีได้

ถึงแม้ว่าหลายโครงการจะอยู่ในขั้นตอนกำลังศึกษาความเป็นไปได้ แต่คาดหวังว่าใน 7-10 ปีข้างหน้า รายได้จากธุรกิจใหม่จะคิดเป็นสัดส่วน 5-10% ของรายได้ทั้งหมด ของบริษัทโฮลดิ้ง

บริษัทมองหาโอกาสในการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ทั้งในลักษณะการควบรวมกิจการ การร่วมทุนรวมถึงการลงทุนริเริ่มในธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income)

การเป็นบริษัทโฮลดิ้งจะทำให้พฤกษามีการเติบโตที่ยั่งยืนด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

  • เพื่อความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ และเปิดโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนที่มีความชำนาญเฉพาะในธุรกิจนั้นๆ
  • จำกัดขอบเขตและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ
  • เพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการขององค์กรเพื่อให้เหมาะสมกับประกอบธุรกิจในอนาคต
  • เพื่อเป็นการรักษาลักษณะวัฒนธรรมของแต่ละธุรกิจ
  • ขยายธุรกิจหลักในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าฐานรายได้ใหม่
  • เสริมสร้างธุรกิจที่เกื้อหนุนกับธรุกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของแบรนด์และความพึงพอใจ สูงสุดให้กับลูกค้า
  • ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income)
  • มุ่งพัฒนาองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง มีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ในอัตรารวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิงบการเงินรวมของ บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีและเงินทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมายแล้ว โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อไปลงทุนในบริษัทอื่นเป็นหลัก โดยในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ นอกจากจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าไปลงทุนแล้ว ยังขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนอีกด้วย อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ความจำเป็นและความเหมาะสม รวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง