บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 สามารถแสดงได้ดังแผนผังต่อไปนี้