เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด PDF
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด PDF
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ดาวน์โหลด PDF
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด PDF
คู่มือการใช้งานระบบ E-Meeting และ Voting ดาวน์โหลด PDF
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาวน์โหลด PDF
เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทล่วงหน้า ดาวน์โหลด PDF
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด PDF
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด PDF
แบบส่งคำถามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด PDF