นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์
นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง
นางสาวพรภัทร องนิธิวัฒน์
นางสาวพรภัทร องนิธิวัฒน์
กรรมการบริหาร / รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินกลุ่ม
นายพรเทพ ศุภธราธาร
นายพรเทพ ศุภธราธาร
กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดซื้อจัดจ้าง และซัพพลายเชนกลุ่ม
นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น
นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น
กรรมการบริหาร / รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารทรัพยาการบุคคลกลุ่ม
นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล
นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล
กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม