ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ / กรรมการอิสระ
นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวีระชัย  งามดีวิไลศักดิ์
นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรม
การบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ศาสตราจารย์ นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา
ศาสตราจารย์ นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา
กรรมการอิสระ
นายอนุวัฒน์ จงยินดี
นายอนุวัฒน์ จงยินดี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล
ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง
นายวิเชียร เมฆตระการ
นายวิเชียร เมฆตระการ
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางรัตนา พรมสวัสดิ์
นางรัตนา พรมสวัสดิ์
กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล