บรรษัทภิบาล

ปัจจัยเสี่ยง
ดาวน์โหลด PDF
นโยบายการลงทุน
ดาวน์โหลด PDF
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ดาวน์โหลด PDF
นโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ
ดาวน์โหลด PDF
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ดาวน์โหลด PDF
นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ฉบับปรับปรุง)
ดาวน์โหลด PDF
ถ้อยแถลงประกอบนโยบายและมาตราการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ดาวน์โหลด PDF
นโยบายบริษัทฯ เรื่องระเบียบและวิธีปฏิบัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ดาวน์โหลด PDF
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ดาวน์โหลด PDF
ผลการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการ
ดาวน์โหลด PDF
นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ดาวน์โหลด PDF