ชื่อหุ้นกู้ มูลค่า
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย อายุหุ้นกู้ (ปี) วันที่ออก วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน
คงที่ รวม
หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”) (PSH235A) 750 2.84% 2.84% 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 31 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2566
หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (“หุ้นกู้”) (PSH223A) 3,500 2.78% 2.78% 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 28 มีนาคม 2562 28 มีนาคม 2565
หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (“หุ้นกู้”) (PSH22NA) 3,500 2.30% 2.30% 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 14 พฤศจิกายน 2562 14 พฤศจิกายน 2565
หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (“หุ้นกู้”) (PSH24NA) 3,000 2.55% 2.55% 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 14 พฤศจิกายน 2562 14 พฤศจิกายน 2567
หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (“หุ้นกู้”) (PSH225A) 2,000 2.70% 2.70% 2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 11 พฤษภาคม 2563 11 พฤษภาคม 2565
หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (“หุ้นกู้”) (PSH22NB) 500 2.25% 2.25% 2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 18 พฤศจิกายน 2563 18 พฤศจิกายน 2565
หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (“หุ้นกู้”) (PSH23NA) 2,000 2.57% 2.57% 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 18 พฤศจิกายน 2563 18 พฤศจิกายน 2566
หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (“หุ้นกู้”) (PSH245A) 3,000 1.73% 1.73% 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 27 พฤษภาคม 2564 27 พฤษภาคม 2567